• Narażenie zawodowe na nanocząstki pochodzące ze spawania – studia przypadków z Czech
  Nanomateriały są praktycznie wszechobecne, ponieważ powstają zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak i działalności człowieka. Wielkość narażenia zawodowego na niezamierzone uwolnienie nanocząstek może zatem być znaczna. Celem badania było określenie stężeń przypadkowych nanocząstek, na które mogą być narażeni pracownicy podczas prac spawalniczych oraz ocena związanych z tym zagrożeń dla zdrowia. Szczególny nacisk na operacje spawalnicze określono na podstawie faktu, że inne studia przypadków dotyczące przemysłu wytwórczego potwierdzają znaczne narażenie na przypadkowe nanocząstki podczas spawania. W Republice Czeskiej 92% wszystkich pracowników przemysłowych jest zatrudnionych w przemyśle wytwórczym, gdzie operacje spawalnicze są licznie reprezentowane. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów potwierdzono, że znaczna liczba przypadkowych nanocząstek uwalnianych podczas prac spawalniczych w zakładach produkcyjnych przemysł w ramach produkcji i przetwórstwa wyrobów metalowych. Zalecane wartości graniczne narażenia zawodowego dla stężeń nanocząstek zostały przekroczone około 4–8 razy we wszystkich ocenianych operacjach spawalniczych. Dlatego zaleca się stosowanie do spawania miejscowej wentylacji wyciągowej w połączeniu ze środkami ochrony indywidualnej, w tym filtrami cząstek stałych FFP2 lub FFP3.
 • Związek pomiędzy satysfakcją pielęgniarki z pracy a brakiem opieki pielęgniarskiej
  Głównymi celami badania było zbadanie częstości opuszczenia opieki pielęgniarskiej (MNC) wśród czeskich pielęgniarek szpitalnych oraz znalezienie związku między satysfakcją pielęgniarki z pracy a MNC. Satysfakcja pielęgniarki z pracy jest związana z poziomem świadczonej opieki pielęgniarskiej; więcej brakujących opieki oznacza większe niezadowolenie wśród pielęgniarek.
 • Badanie stresu oksydacyjnego i uszkodzenia płuc po wkropleniu krzemionki u szczurów oraz wpływu podawania kurkuminy
  Celem autorów było zbadanie dynamiki stresu oksydacyjnego w doświadczalnym narażeniu na pył krzemionkowy, ocena wyników histopatologicznych w fazie poprzedzającej powstawanie włóknistych/fibroszalowych guzków płucnych oraz ocena skutków podawania kurkuminy. potwierdza wczesny początek stresu oksydacyjnego w doświadczalnej krzemicy. Równocześnie i dynamicznie bada markery stresu oksydacyjnego we krwi i tkance płucnej. Kurkumina okazała się korzystna w przypadku stresu oksydacyjnego i zmian w nabłonku pęcherzyków płucnych, ale nieskuteczna w zapobieganiu przebudowie naczyń i dróg oddechowych.
 • Ocena poziomów PM1 na podstawie orientacyjnych pomiarów PM1 i zależności ze stężeniami PM10 i PM2,5 do analizy przyjęć do szpitala i śmiertelności w regionie Moraw
  Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym (PM) jest poważnym problemem w mieście Ostrawa. Tym samym w 2018 r. uruchomiono projekt „Walidacja związków między stężeniami PM10, PM2,5 i PM1 a zachorowalnością i śmiertelnością w silnie zanieczyszczonym regionie Czech”. Zależność między przyjęciami do szpitala a śmiertelnością w tym rejonie opiera się przede wszystkim na krótkookresowych stężeniach PM10 i PM2,5 oraz wskaźnikowym pomiarze PM1. Przedstawiono analizę zmienności czasoprzestrzennej oraz związek między danymi PM10, PM2,5 i PM1 z 3 punktów pomiarowych na terenie miasta Ostrawy. Znalezione korelacje zostaną wykorzystane do orientacyjnych pomiarów PM1 w innych obszarach regionu. Należy również wziąć pod uwagę zmienność sezonową.
 • Stan zdrowia psychicznego osób z rozpoznaniem neuroboreliozy
  W ostatnich latach liczba zarejestrowanych przypadków zakażeń Borrelia burgdorferi powodującymi boreliozę (chorobę z Lyme) w Polsce stale wzrasta. W przebiegu infekcji obserwuje się szerokie spektrum zaburzeń w obrębie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Niespecyficzne objawy występujące w neuroboreliozie zgłaszane są przez ok. 10–25% zakażonych B. burgdorferi. Mogą dotyczyć zarówno sfery somatycznej, jak i psychicznej, a w konsekwencji znacznie utrudniać chorym codzienne funkcjonowanie. Głównym celem przeprowadzonych badań było porównanie stanu zdrowia psychicznego osób z rozpoznaniem neuroboreliozy ze stanem psychicznym osób zdrowych. Uzyskano również odpowiedź na pytanie, czy cierpiący na neuroboreliozę doświadczają trudności w funkcjonowaniu w obszarach: rodzinnym, społecznym, zawodowym i edukacyjnymWyniki badania wskazują na istotne różnice w zdrowiu psychicznym osób z rozpoznaniem neuroboreliozy i zdrowych. Chorzy uzyskali istotnie wyższe wyniki w GHQ-28 niż zdrowi, co świadczy o ich złym stanie zdrowia psychicznego. Potwierdzono również, że osoby z diagnozą neuroboreliozy doświadczają trudności w funkcjonowaniu w obszarach społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Kluczowe staje się zatem pogłębianie badań uwzględniających zdrowie psychiczne w chorobach odkleszczowych, w tym również w neuroboreliozie, oraz dostosowywanie i wdrażanie odpowiednich działań profilaktycznych i terapeutycznych.
 • Oznaczanie niklu i jego związków w środowisku pracy
  Nikiel i jego związki w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego zwanym Rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling and Packaging) zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze. Substancje te występują w przemyśle przy produkcji stali i stopów oraz wytwarzaniu powłok ochronnych. W Polsce wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla niklu i jego związków, wynosząca 0,25 mg/m3, ulegnie obniżeniu do 0,1 mg/m3. Celem tej pracy było opracowanie selektywnej metody oznaczania niklu i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, służącej do oceny narażenia zawodowego, zgodnej z wymaganiami dla procedur oznaczania czynników chemicznych w środowisku pracy. Opracowana metoda oznaczania niklu i jego związków pozwala na selektywne oznaczanie tych substancji w powietrzu na stanowiskach pracy w zakresie stężeń 0,014–0,56 mg/m3 i 0,007–0,28 mg/m3 dla próbki powietrza o objętości 720 l oraz na oznaczanie tej substancji zarówno od 1/10 do 2 wartości NDS dla obecnie obowiązującej wartości wynoszącej 0,25 mg/m3, jak i dla 2,5 raza niższego normatywu higienicznego proponowanego do roku 2025 jako wiążącej wartości dopuszczalnej w UE. Metoda spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 482.
 • Czynniki obciążające w pracy nauczycieli a zmęczenie
  Nauczyciele są grupą zawodową, w której ze względu na rodzaj pracy i specyfikę obciążeń można spodziewać się występowania nasilonego zmęczenia. Jednak niewiele badań dotyczy tego problemu. Celem niniejszych była ocena poziomu zmęczenia po pracy i zmęczenia przewlekłego u nauczycieli oraz ustalenie, czy i w jakim stopniu są one zależne od obciążeń zawodowych i pozazawodowych.  Przeprowadzone badanie pozwoliło określić profil i częstość występowania czynników zawodowych i pozazawodowych, które kształtują poziom zmęczenia u nauczycieli.
 • Szczepienia pracowników medycznych przeciw grypie – poziom zaszczepienia, determinanty, możliwości interwencji
  Szczepienia przeciw grypie są zalecane każdego roku wszystkim pracownikom medycznym jako kluczowy element działań mających na celu m.in. zapobieganie transmisji grypy w placówkach opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę to zalecenie oraz znaczenie takich szczepień, dokonano przeglądu niesystematycznego literatury, by ocenić kwestie związane z poziomem zaszczepienia, deklarowanymi motywami oraz barierami dotyczącymi szczepień, a także interwencjami, których celem jest zwiększenie wskaźnika szczepień w tej grupie zawodowej. Dane z dostępnych publikacji wskazują, że wskaźnik realizacji szczepień przeciw grypie wśród pracowników medycznych jest ogólnie niski i zróżnicowany w czasie, lokalnie, a także wśród poszczególnych zawodów medycznych. Głównym motywem szczepienia przeciw grypie jest chęć ochrony siebie i rodziny. Wśród licznych barier wymienia się najczęściej błędne przekonania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepień oraz bariery organizacyjne. Wskazuje się, że jest duża potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych oraz promocyjnych będących kluczowymi elementami zwiększania poziomu zaszczepienia w strategii dobrowolnych szczepień.
 • Czy wirus SARS-CoV-2 może uszkadzać słuch i równowagę?
  W 2019 r. choroba spowodowana SARS-CoV-2 – COVID-19 – wywołała wciąż trwającą pandemię. Do najczęstszych objawów klinicznych zakażenia SARS-CoV-2 należą: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, bóle mięśniowe, problemy z oddychaniem, utrata węchu i/lub smaku. Inne dolegliwości, w tym ze strony narządu słuchu i równowagi, np. niedosłuch, szumy uszne czy zawroty głowy, zgłaszane są przez chorych rzadziej. Jako pierwsze objawy tej infekcji bywają wskazywane sporadycznie. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy SARS-CoV-2 może być przyczyną uszkodzenia słuchu i równowagi, autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa z lat 2019–2020 w bazach EMBASE i PubMed, wpisując hasła: „hearing loss”, „COVID-19”, „corona virus”, „sensorineural hearing loss”, „vertigo”, „dizziness”. Do opracowania zakwalifikowano 9 prac dotyczących potencjalnego związku uszkodzenia słuchu z SARS-CoV-2 oraz 4 prace omawiające ewentualne zaburzenia równowagi na skutek infekcji SARS-CoV-2. Wyniki analizy wskazują na możliwe istnienie związku pomiędzy COVID-19 a uszkodzeniem słuchu przy jednoczesnym braku dowodów na istnienie podobnej relacji między przebytą infekcją tym wirusem a układem równowagi. O tej prawdopodobnej zależności – zwłaszcza o możliwości wystąpienia nagłego niedosłuchu czuciowo-nerwowego jako pierwszego objawu COVID-19 – powinni szczególnie pamiętać lekarze szpitalnych izb przyjęć, otolaryngolodzy i audiolodzy. Dotyczy to również lekarzy innych specjalności. Autorzy wskazują potrzebę prowadzenia dalszych, intensywnych, wielopłaszczyznowych badań nad tym zagadnieniem.
 • Pacjent w gabinecie otolaryngologicznym w dobie pandemii COVID-19 w świetle aktualnych wytycznych, przepisów prawnych i własnych doświadczeń
  COVID-19 to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus SARS‑CoV-2. Do transmisji z człowieka na człowieka dochodzi najczęściej wskutek kontaktu z zakaźnymi wydzielinami z dróg oddechowych. Objawy kliniczne różnią się od łagodnych, nieswoistych dolegliwości do stanów zagrażających życiu. Ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia w marcu 2020 r. pandemii COVID-19 wpłynęło na wiele medycznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych aspektów życia w państwach całego świata. W niniejszej pracy podsumowano zalecenia dotyczące opieki ambulatoryjnej nad pacjentem laryngologicznym oraz podstawy prawne dotyczące ryzyka zakażenia pacjenta w gabinecie lekarskim. W doborze prac korzystano z anglo- i polskojęzycznych portali medycznych, wpisując do wyszukiwarki hasła: SARS‑CoV-2, COVID-19, otolaryngologia, endoskopia, środki ochrony indywidualnej i odpowiedzialność prawna lekarza. Potencjalnym miejscem replikacji wirusa jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych. Specyfika badania laryngologicznego i bezpośredni kontakt pacjent–lekarz sprzyjają transmisji zakażenia. Omówiono dokładnie elementy samoochrony personelu medycznego i wskazano aspekty prawne wynikające z ryzyka zakażenia pacjenta w gabinecie. Przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem konieczne są środki ochrony osobistej: czepek, maska z filtrem FFP-2, gogle, fartuch i rękawice. Jeśli podczas wizyty spodziewane jest narażenie na kontakt z wydzielinami i aerozolem z dróg oddechowych, należy zaopatrzyć się dodatkowo w przyłbicę i wodoodporny fartuch. Wizyta pacjenta w przychodni powinna być poprzedzona teleporadą. Należy wykonywać badanie przesiewowe pacjentów jeszcze przed bezpośrednim kontaktem z lekarzem za pomocą krótkiego kwestionariusza wypełnianego przez pacjenta. Ankieta może składać się z prostych pytań o charakterystyczne objawy infekcji SARS‑CoV-2 i narażenie na kontakt z chorym w ciągu ostatnich 14 dni. Pytanie o przebywanie w obszarach wysokiego ryzyka zakażenia wobec zaliczenia całej Polski do tego obszaru ma niewielkie znaczenie. W związku z szerzeniem się wirusa SARS‑CoV-2 wprowadzono nowe schematy postępowania przy udzielaniu świadczeń lekarskich. W przypadku roszczeń ze strony pacjenta jedynym zabezpieczeniem lekarza lub placówki jest potwierdzenie skrupulatnego przestrzegania procedur medycznych.

Medycyna Pracy - cały wykaz