• Pacjenci z padaczką jako kierowcy w Polsce
  Kierowcy cierpiący na padaczkę są powszechnie uważani za zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak niemożność skorzystania z własnych środków transportu bardzo często implikuje określone efekty zawodowe i obniża jakość życia. Celem pracy była analiza stanu prowadzenia pojazdów chorych na padaczkę w Polsce.
 • Troska o zdrowie polskich mężczyzn z uwzględnieniem czynników społecznych i ekonomicznych, a także rodzaju wykonywanej pracy
  Badania epidemiologiczne wskazują, że niewłaściwy, zdrowy tryb życia jest głównym czynnikiem zachorowalności m.in. na choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzycę, otyłość, a także przedwczesne zgony, zwłaszcza wśród mężczyzn.
 • Rozpowszechnienie, charakterystyka i wpływ zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą wśród fizjoterapeutów w Królestwie Arabii Saudyjskiej – badanie przekrojowe
  Wiadomo, że fizjoterapeuci są podatni na zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą (WMSD), ale częstość występowania WMSD w Arabii Saudyjskiej nie została udokumentowana. Badanie to miało na celu ustalenie częstości występowania, cech charakterystycznych i czynników ryzyka WMSD wśród fizjoterapeutów w Arabii Saudyjskiej.
 • Ocena w skali trzystopniowej właściwości akustycznych biurowego pomieszczenia open space o dużej kubaturze – opis przypadku
  W biurowych pomieszczeniach open space jedną z podstawowych przyczyn uciążliwości pracy jest hałas rozmów pracowników. W celu jego ograniczenia określono dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących właściwości akustyczne w tych pomieszczeniach w skali dwustopniowej.
 • Ocena narażenia na hałas i czasowych zmian słuchu związanych z pracą na stanowisku instruktora fitness
  Muzyka jest dla wielu osób nieodłącznym elementem życia. W ostatnich latach głośna muzyka, zarówno grana na żywo, jak i odtwarzana, stanowi istotne źródło hałasu. Celem niniejszej pracy była ocena związku między ekspozycją na wysokie poziomy dźwięku a czasowym przesunięciem progu słuchu (temporary threshold shift – TTS) u osób pracujących na stanowisku instruktora fitness.
 • Sanatoryjna rehabilitacja głosu u nauczycieli
  Schorzenia narządu głosu zajmują 3 miejsce wśród rozpoznawanych chorób zawodowych w Polsce. Nadal istnieje potrzeba wdrażania skutecznych i ekonomicznych metod prewencji pierwotnej i wtórnej zaburzeń głosu u nauczycieli. Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowej rehabilitacji głosu u nauczycieli prowadzonej w warunkach szpitala uzdrowiskowego.
 • Wiedza polskiego środowiska fizjoterapeutycznego dotycząca regulacji prawnych w świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
  Prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty trwały od lat 90. XX w. Uregulowanie prawne tego zawodu nastąpiło jednak dopiero 27 października 2015 r. Fizjoterapeuci uzyskali wtedy samodzielność zawodową i stali się zawodem zaufania publicznego. Celem niniejszej pracy jest ocena czynników wpływających na znajomość regulacji prawnych dotyczących wykonywanego zawodu w środowisku fizjoterapeutów.
 • Utajone zakażenie gruźlicą u polskich funkcjonariuszy służby więziennej
  Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis complex. Choroba rozprzestrzenia się, gdy chorzy na gruźlicę płucną wydalają bakterie podczas kaszlu, kichania, śmiania się czy mówienia. Więzienia, które są często nazywane rezerwuarami chorych na gruźlicę, stwarzają duże zagrożenie dla zatrudnionych w nich osób. Dłuższy czas pracy w więzieniu i ośrodkach penitencjarnych sprzyja zakażeniu latentnemu wśród personelu więziennego. Dotychczas opublikowano niewiele prac dotyczących zagadnienia latentnego zakażenia prątkami gruźlicy wśród pracowników zakładów karnych.
 • Czym jest job crafting? Przegląd koncepcji teoretycznych dotyczących kształtowania pracy
  W ostatnich latach w psychologii pracy można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania zjawiskami pozytywnymi. Jednym z nich są zachowania inicjowane przez pracowników, zmierzające do przekształcania warunków pracy w celu zwiększenia satysfakcji z pracy oraz jej dopasowania do potrzeb i zdolności. Zachowania te są nazywane kształtowaniem pracy (job crafting). Wraz rozwojem badań nad tym zagadnieniem powstawały, a następnie ewoluowały, jego odmienne koncepcje teoretyczne i definicje. Celem niniejszej pracy było ich usystematyzowanie i przeprowadzenie krytycznej analizy. Poddano analizie 5 różnych modeli teoretycznych kształtowania pracy: Wrzesniewski i Dutton, Tims i Bakkera, Zhang i Parker, Bindl i wsp. oraz Kooij i wsp. W publikacji przedstawiono różnice pomiędzy tymi podejściami oraz mocne strony i punkty krytyczne każdego z nich.
 • Wpływ aktywności fizycznej na sprawność poznawczą
  Wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa obserwuje się zwiększenie odsetka osób, których funkcjonowanie poznawcze ulega obniżeniu. Przeciwdziałanie temu procesowi stanowi wyzwanie dzisiejszych czasów i wymaga opracowania rekomendacji w zakresie stylu życia, które pozwolą zatrzymać lub opóźnić proces spadku sprawności poznawczej. Regularna aktywność fizyczna wpływa korzystnie na zdrowie i sprawność poznawczą, a zwłaszcza na 1 z rodzajów funkcji poznawczych – funkcje wykonawcze. Dane dowodzą korzystnego wpływu ćwiczeń fizycznych – zarówno aerobowych, jak i siłowych, a także ich połączenia – na sprawność poznawczą. U podstaw efektywności ćwiczeń fizycznych leży kilka mechanizmów biologicznych: zmiany na poziomie komórkowym, uwalnianie białek, wzrost przepływu krwi przez mózg, wzrost stężenia neuroprzekaźników i proces neurogenezy. Celem niniejszego artykułu jest analiza najnowszych badań uwzględniających związek między aktywnością fizyczną a sprawnością poznawczą, prowadzonych w latach 2015–2020. Przegląd badań uwzględniał wpływ aktywności fizycznej, bez łączenia treningów fizycznych z poznawczymi, na sprawność poznawczą w grupie zdrowych dorosłych i osób starszych. Analizie poddano badania, które definiowały aktywność fizyczną jako uprawianie sportu lub zwiększanie codziennej aktywności w celu ograniczenia następstw siedzącego trybu życia. Wyniki przeglądu dostępnych danych wskazują na to, że badacze stwierdzają pozytywny wpływ zwiększania aktywności fizycznej na sprawność poznawczą, głównie funkcje wykonawcze (w tym pamięć roboczą), ale także procesy uwagi i pamięci. Tylko kilka prac nie zawiera istotnych różnic w tym zakresie. Analiza badań wskazuje jednak na brak jednolitych metod oceny natężenia aktywności fizycznej, jak również pomiaru sprawności poznawczej. Istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie w celu sprawdzenia efektów długoterminowych. Kolejne badania powinny służyć opracowaniu najskuteczniejszych technik interwencyjnych i zaleceń profilaktycznych dotyczących zachowania sprawności poznawczej na dobrym poziomie. Należałoby rozszerzyć te badania o kontrolę zmiennych, które wpływają na nabywanie sprawności poznawczej oraz efektywność poznawczą pojawiających się na przestrzeni trwania interwencji.

Medycyna Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment