• Stres wśród pielęgniarek z krajów różnie dotkniętych pandemią COVID-19 – wyniki zebrane w Polsce i Iranie
  Pielęgniarstwo wiąże się z wieloma stresującymi sytuacjami, takimi jak przepracowanie, nocne zmiany, odpowiedzialność za zdrowie pacjentów, szybkie tempo pracy, wymagania emocjonalne, kontakt z cierpiących i agresywnych zachowań pacjentów. Pandemia SARS-CoV-2 to dodatkowe zapotrzebowanie na i tak już wymagający zawód. Dlatego celem niniejszego badania była ocena charakteru związku między przepracowaniem a subiektywnie odczuwanym stresem, z uwzględnieniem moderującej roli kontaktu z pacjentami i pracy w placówkach przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 oraz strategii radzenia sobie z stres, w tym odporność, w krajach dotkniętych pandemią w różnym stopniu.
 • Predyktory poczucia stresu w sektorze lotniczym
  Pracownicy sektora lotniczego stanowią szczególnie ciekawą grupę zawodową ze względu na brak danych empirycznych na temat ich psychologicznego funkcjonowania oraz fakt, że branża ta znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Biorąc jednak pod uwagę automatyzację i specyfikę branży, dużo większą uwagę należy poświęcić zasobom ludzkim, które są nieustannie stawiane i napotykają różne trudności w pracy, współpracując w różnych zespołach organicznych i nieorganicznych.
 • Stres i poczucie własnej skuteczności jako specyficzne predyktory bezpieczeństwa pracy w sektorze lotniczym
  Artykuł podejmuje problematykę postaw wobec bezpieczeństwa pracy w kontekście zmiennych subiektywnych, takich jak stres psychologiczny i subiektywne poczucie własnej skuteczności pracowników sektora lotniczego. Badania miały charakter eksploracyjny. Skupiono się na uchwyceniu indywidualnych doświadczeń personelu obsługi naziemnej na polskich i słowackich lotniskach. Wśród 326 ankietowanych osób znaleźli się inżynierowie, strażacy, mechanicy i elektrycy – załoga, która na co dzień pracuje w trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy, często doświadczając nieoczekiwanych wypadków i awarii. Czynniki psychospołeczne w przemyśle 4.0 i samej tej gałęzi przemysłu są – zdaniem autorów – dość słabo zweryfikowane empirycznie. Dbanie o bezpieczeństwo pracy i wzmacnianie pozytywnego nastawienia do bezpieczeństwa wydaje się być kluczowym aspektem zarządzania w takich jednostkach.
 • Ocena narażenia na nanocząstki wśród pracowników transportu i obsługi pojazdów
  Narażenie na drobne i ultradrobne cząstki z procesów transportowych jest główną konsekwencją emisji z silników, zwłaszcza z samozapłonem. Cząstki uwalniane w tych procesach są źródłem narażenia na cząstki zawodowe i środowiskowe. Celem pracy była ocena stopnia emisji drobnych i nanocząsteczkowych cząstek stałych podczas prac związanych z transportem i obsługą pojazdów.
 • Narażenie pracowników jednostek wojskowych na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy w latach 2018–2019
  Celem pracy była analiza danych dotyczących narażenia personelu wojskowego na substancje chemiczne, promieniowanie jonizujące oraz procesy technologiczne o działaniu kancerogennym.
 • Wybrane wymiary osobowości i wypalenia zawodowego w grupie strażaków zawodowych i wolontariuszy
  Celem badań było ustalenie roli i związków pomiędzy wybranymi wymiarami osobowości a wypaleniem zawodowym wśród strażaków zawodowych i wolontariuszy. Pracując w ryzykownych warunkach, są narażeni nie tylko na utratę zdrowia, ale i życia. Takie warunki pracy mogą wiązać się z wypaleniem zawodowym, polegającym na wyczerpaniu psychicznym pracownika.
 • Badania prawidłowego umieszczania zatyczek przeciwhałasowych w przewodzie słuchowym za pomocą urządzenia przenośnego
  Celem badań była ocena prawidłowości umieszczania zatyczek przeciwhałasowych w przewodzie słuchowym przez osoby o różnej wiedzy w tym zakresie. Stosowanie ochronników słuchu zmniejsza ryzyko uszkodzenia słuchu, co jest zgodne z zagadnieniami inżynierii środowiska.
 • Dezynfekcja ozonem aptek lokalnych podczas pandemii COVID-19 jako możliwy środek zapobiegawczy rozprzestrzenianiu się infekcji
  Pandemia COVID-19 jest obecnie jednym z głównych globalnych wyzwań zdrowotnych i ekonomicznych. Skuteczną metodą ograniczenia przenoszenia wirusa jest wciąż niezaspokojona potrzeba medyczna. Istniejące dane eksperymentalne wykazały, że na przeżycie koronawirusa negatywny wpływ ma ozon, wysoka temperatura i niska wilgotność. Dlatego możliwe jest zastosowanie ozonowania powierzchni w aptekach – pierwszej linii systemu opieki zdrowotnej. Niemniej jednak potrzebne są dalsze prace w celu oceny skuteczności dezynfekcji ozonem w celu ograniczenia przenoszenia tego wirusa w aptekach, szpitalach i innych środowiskach publicznych.
 • Ryzyko chorób przewlekłych ograniczających długowieczność i zdrowe starzenie się poprzez styl życia i czynniki społeczno-ekonomiczne w ciągu życia – przegląd narracyjny
  Przegląd stanowi kompleksowe podsumowanie istniejącej literatury skupiającej się na najpoważniejszych czynnikach ryzyka chorób niezakaźnych i gromadzi aktualną wiedzę o ich rozmieszczeniu, determinantach, skupieniach, skutkach psychologicznych i społeczno-gospodarczych. W szczególności kładzie się nacisk na podejście uwzględniające przebieg życia, wczesne konsekwencje późniejszego wystąpienia chorób przewlekłych, zachowania ryzykowne i ich społeczne, społeczno-ekonomiczne i psychospołeczne uwarunkowania. Potencjał zapobiegania tym szkodliwym skutkom ma podejście przez całe życie. Celem jest pokazanie możliwości przyszłej transformacji systemu ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia publicznego w zakresie chorób niezakaźnych. Stwierdzono, że zindywidualizowana medycyna stylu życia powinna zająć się zdrowiem pacjenta, dostarczając mu informacji potrzebnych do odzyskania kontroli nad swoim zdrowiem. Metody profilaktyczne powinny być dostosowane do każdego pacjenta, biorąc pod uwagę jego specyficzne geny, środowisko, styl życia, czynniki wczesnego życia i społeczne wzorce czynników ryzyka, aby uniknąć obciążenia zdrowia w późniejszym wieku. Środki interwencyjne i zapobiegawcze powinny być ukierunkowane nie tylko na indywidualne czynniki, ale powinny odzwierciedlać szersze konsekwencje społeczne, psychospołeczne i społeczno-gospodarcze. Istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego jest również uwzględnienie danych dotyczących eksosomu, które nie są uwzględniane w badaniach epidemiologicznych oraz jego wpływu na zdrowie w kontekście chorób niezakaźnych.

Medycyna Pracy - cały wykaz