• Kąt obrotu tułowia i symetria obciążenia kończyny dolnej u muzyków orkiestry symfonicznej w Polsce: badanie pilotażowe dotyczące wyników specyficznych dla instrumentu
  Celem pracy była ocena kąta rotacji tułowia (ATR) oraz symetrii obciążenia kończyn dolnych u profesjonalnych muzyków.
 • Wpływ dwóch metod regeneracji na zmęczenie mięśni nóg oceanautów w załogowej łodzi podwodnej
  Kabina załogowej łodzi podwodnej to wąska i szczelna przestrzeń. Długotrwała praca oceanautów łatwo powoduje zmęczenie i sztywność mięśni, co zmniejsza wydolność. W tym artykule zbadano stosunkowo skuteczniejszy sposób łagodzenia zmęczenia mięśni nóg u oceanautów w załogowej łodzi podwodnej.
 • Pracownicy służby zdrowia silnie dotknięci falą epidemii COVID-19 w Polsce przed udostępnieniem szczepień: badanie seroprewalencji
  Celem badania była ocena seroprewalencji przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wśród pracowników służby zdrowia (HCW) przed wprowadzeniem szczepień, w wybranych obszarach Polski, a także identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka i oszacowanie skumulowanej zachorowalności na COVID- 19 infekcji w tej populacji.
 • Częstość pozytywnych wyników testów serologicznych przeciw SARS-CoV-2 u personelu medycznego Aglomeracji Górnośląskiej
  Śląsk jest jednym z regionów Polski najbardziej dotkniętych przez epidemię COVID-19. Wysoka liczba zakażeń wśród mieszkańców zwiększa i tak wysokie ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 pracowników medycznych, którzy ze względu na swoją pracę są narażeni na kontakt z nosicielami SARS-CoV-2 częściej niż osoby z populacji ogólnej. Celem niniejszego badania była ocena na podstawie wyników badania seroepidemiologicznego rozpowszechnienia zakażenia SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia z Aglomeracji Górnośląskiej.
 • Rezorcynol – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy
  Rezorcynol (1,3-dihydroksybenzen) to białe ciało stałe stosowane w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, farb oraz lakierów i in. Jest to substancja szkodliwa, drażniąca, methemoglobinotwórcza i hemolityczna. Może wywołać uszkodzenie nerek i wątroby. Celem pracy było opracowanie metody oznaczania rezorcynolu w powietrzu na stanowiskach pracy, która umożliwi oznaczanie jego stężeń w zakresie 0,1–2 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia.
 • Zastosowanie posturografii dla oceny układu równowagi dla potrzeb medycyny pracy
  Badanie posturografii umożliwia ocenę czynności układu równowagi jako całości i ilościową, aparaturową weryfikację klinicznej próby Romberga. Dlatego celem pracy była ocena przydatności posturografii jako głównego testu oceny zaburzeń równowagi dla potrzeb medycyny pracy.
 • Modulacja receptora androgenowego i profilaktyka raka pęcherza moczowego – krótki przegląd
  Częstość występowania raka pęcherza moczowego (BCa) jest 4-krotnie wyższa u mężczyzn w porównaniu z kobietami, a różnice między płciami są przedmiotem uwagi od kilku lat. Receptor androgenowy (AR) może być domniemanym wyjaśnieniem różnic między płciami. Może to być również związane z niekorzystną progresją i rozwojem BCa z powodu zwiększonej wrażliwości na androgeny urotelium na czynniki rakotwórcze. Co więcej, stwierdzono, że palenie papierosów i narażenie zawodowe na czynniki rakotwórcze odgrywają główne role z najwyższym ryzykiem BCa. W niniejszym przeglądzie autorzy podjęli próbę podsumowania przełomowych prac badawczych, które zsyntetyzowały aktualne zrozumienie centralnej roli ANN w negatywnej regulacji aktywności detoksykacji kancerogenów w BCa. W szczególności autorzy omawiają regulatorowy wpływ 3,3’-diindolilometanu na transkrypcję genu AR przez mikroRNA jako sugerowany wpływ na zapobieganie BCa. Ponadto, aby pokazać wciąż istniejący problem narażenia zawodowego i występowania BCa, autorzy dokonują przeglądu ostatnich badań w tym zakresie. W oparciu o szybko gromadzone dowody naukowe wydaje się pragmatyczne, że fitochemikalia mogą hamować ingerencję w mechanizm detoksykacji, w której pośredniczą androgeny/AR. Dlatego, ogólnie rzecz biorąc, odżywianie odgrywa kluczową rolę, ponieważ interakcje gen-składnik odżywczy są ważnymi czynnikami zapobiegającymi powstawaniu BCa, również poprzez modyfikacje epigenetyczne. Tutaj autorzy wyprowadzili sugestie dotyczące przyszłych badań.
 • Stres mniejszościowy a wybrane zaburzenia psychiczne u osób z dysforią i niezgodnością płciową – przegląd narracyjny
  Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia w 2019 r., niezgodność płciowa to poczucie niespójności między płcią doświadczaną a przypisaną, które nie musi wiązać się z dyskomfortem lub cierpieniem. Aspekt cierpienia podkreślany jest w rozumieniu jednostki diagnostycznej, którą wg Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń Psychicznych (DSM-5) jest dysforia płciowa. Osoby z niezgodnością płciową narażone są na niezrozumienie, prześladowania oraz stygmatyzację, która często jest związana z doświadczanym stresem mniejszościowym. Celem przeglądu była analiza dostępnej literatury pod kątem związku dysforii płciowej z niektórymi zaburzeniami psychicznymi i stresem mniejszościowym oraz zwrócenie uwagi na cierpienie osób niezgodnych płciowo w kontekście konfrontacji społecznej ze zjawiskiem transpozycji płci. Kreowany przez niektóre media niekorzystny wizerunek osoby niezgodnej płciowo, prześladowania oraz zakaz przeprowadzania korekty płci w niektórych krajach powodują, że można spodziewać się stałego wzrostu częstości występowania zaburzeń psychicznych u tych pacjentów. Główne problemy psychiczne występujące u osób z dysforią płci z towarzyszącym przez większość życia stresem mniejszościowym dotyczą współwystępowania zaburzeń depresyjnych, lękowych, zachowań autodestrukcyjnych oraz skłonności do uzależnień. Istotnym aspektem funkcjonowania osób z dysforią płciową są także trudności z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia oraz obawa przed utratą dochodu z powodu próby życia zgodnego z płcią odczuwaną. Autorzy prezentowanego przeglądu chcą podkreślić znaczenie stresu mniejszościowego w życiu tych osób oraz potrzebę edukacji społecznej i zmiany podejścia do pojęcia „pracownik”. Wyłączenie z pojęcia „pracownik” płci metrykalnej mogłoby pomóc osobom z niezgodnością płciową w życiu zawodowym, ograniczając stres mniejszościowy.

Medycyna Pracy - cały wykaz