• Związek między postrzeganym stresem, profilem radzenia sobie i strachem podczas pandemii COVID-19 wśród studentów policji i studentek
  Epidemia koronawirusa (COVID-19) była nagłym nieznanym stresorem, który mógł wywoływać strach wśród ludzi. Funkcjonariusze policji byli na pierwszej linii frontu, często nieświadomie w bezpośrednim kontakcie z zarażonymi osobami, stąd strach przed zarażeniem (tj. strach przed COVID-19) może być wyższy w tej populacji. Studenci policji przygotowują się do pracy policjantów i to, jak radzą sobie w nagłej, nieznanej sytuacji, może mieć znaczenie dla wydajności pracy i ich zdrowia psychicznego, jeśli taka sytuacja wystąpi. Badanie to miało na celu zbadanie związku postrzeganego stresu i strategii radzenia sobie z lękiem przed COVID-19 u studentów policji.
 • Funkcjonalna, komunikatywna i krytyczna wiedza na temat zdrowia wśród starszych obywateli Polski
  Posiadany przez jednostkę poziom świadomości zdrowotnej (funkcjonalnej, komunikacyjnej, krytycznej) determinuje jej zdolność do skutecznego samodzielnego radzenia sobie z chorobą przewlekłą. Celem pracy była ocena poziomu i funkcjonalnych, komunikatywnych i krytycznych determinant świadomości zdrowotnej w grupie przewlekle chorych osób starszych.
 • Zmęczenie mięśni związane z postawą człowieka przy użyciu wykaszarki w ogrodnictwie krajobrazowym: badanie wstępne
  Kosy do zarośli są szeroko stosowane w chińskim ogrodnictwie krajobrazowym i pracach rolniczych, co naraża operatorów na wiele zagrożeń. Ból dolnego odcinka kręgosłupa (LBP) jest szczególnie powszechny i może prowadzić do znacznych obciążeń osobistych, społecznych i finansowych. Celem prezentowanych badań był pomiar aktywności i funkcji każdego mięśnia tułowia operatora podczas używania wykaszarki, tak aby ocenić stopień uszkodzenia mięśni operatora podczas używania kilku wspólnych wykaszarek do różnych zadań krajobrazowych.
 • Badanie i analiza urazów fizycznych przy pracy wśród personelu medycznego podczas alopatrycznej pomocy medycznej w walce z COVID-19
  Uszkodzenie zdrowia zawodowego personelu medycznego objawiło się jako znaczący problem w COVID-19. Celem tego badania jest zbadanie urazów fizycznych przy pracy personelu medycznego pierwszej linii w prowincji Hubei podczas walki z COVID-19.
 • Czy profilaktyka stomatologiczna ma uzasadnienie w działaniach z zakresu medycyny pracy?
  Rosnąca częstość występowania próchnicy zębów u osób w każdym wieku uzasadnia potrzebę ciągłego poszukiwania skutecznych metod zapobiegania jej rozwojowi, także w kontekście oceny oddziaływania szkodliwości zawodowych. Hipoteza badawcza niniejszej pracy zakładała, że uczniowie szkoły gastronomicznej z racji specyfiki zawodu mają wymuszony, dodatkowy kontakt z żywnością, co może utrudniać im utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej i w konsekwencji zwiększać zachorowalność na próchnicę.
 • Zmniejszenie uciążliwości hałasu w biurowych pomieszczeniach open space przez maskowanie dźwięków niepożądanych kolumnami dźwiękowymi w kształcie piramid
  W celu uzyskania odpowiednich akustycznych warunków środowiska pracy w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych open space konieczna jest ich dość duża adaptacja akustyczna, m.in. umożliwiająca ograniczenie czasu pogłosu do ok. 0,2–0,4 s. Jeśli w tych pomieszczeniach tło akustyczne cechuje się bardzo niskimi poziomami dźwięku A (<30 dB), to sama adaptacja akustyczna może być niewystarczająca. W takich przypadkach konieczne może być zastosowanie systemu generującego dźwięki i wytwarzającego „sztucznie” tło akustyczne. System taki nazwa się systemem maskowania dźwięku. Ważne jest, że musi on zapewniać maskowanie dźwięku na wszystkich stanowiskach pracy, których w tych pomieszczeniach bywa bardzo dużo. Dlatego systemy maskujące zawierają wiele źródeł-głośników maskujących, które są równomiernie rozmieszczone w pomieszczeniu, najczęściej w dźwiękochłonnym suficie podwieszanym.
 • Praca w stresujących warunkach w systemie ratownictwa medycznego podczas pandemii COVID-19
  Pandemia spowodowała zmianę sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, ograniczenie bezpośredniego dostępu do lekarzy, zawieszenie planowanych zabiegów i konsultacji lekarskich, ale pomimo zagrożeń i ograniczeń system ratownictwa medycznego jako kluczowy element opieki zdrowotnej dla społeczeństwa nadal funkcjonuje . System zapewnia pomoc medyczną pacjentom w najcięższym stanie, zarówno z ujemnym wynikiem na SARS-CoV-2, jak iz wynikiem dodatnim lub niezdiagnozowanym. Jest to przegląd mający na celu analizę najważniejszych aspektów psychologicznych pracy personelu ratownictwa medycznego podczas pandemii COVID-19. Do analizy problemu wykorzystano PubMed, Cochrane Library i wyszukiwarkę Google Scholar. Do wyszukiwania źródeł informacji użyto następujących słów kluczowych: ratownik medyczny, praca, ratownictwo medyczne, oddział ratunkowy, pogotowie ratunkowe, COVID-19, pandemia, SARS-CoV-2, koronawirus. Artykuły zostały wybrane pod kątem psychologicznych aspektów pracy personelu ratownictwa medycznego podczas pandemii w latach 2020–2021. Problemy psychospołeczne, które wysuwają się na pierwszy plan podczas pandemii, obejmują zwiększony poziom stresu, lęk, depresję, wypalenie, wyczerpanie emocjonalne, zastępczą traumatyzację i zespół stresu pourazowego. W kontekście zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów psychologicznych w wyniku pandemii, konieczne jest zapewnienie wsparcia psychologicznego personelowi medycznemu, zarówno w zakresie wsparcia psychologicznego dla całego zespołu, jak i indywidualnego.
 • Pomiar reakcji stresowej w warunkach laboratoryjnych – przegląd badań wykorzystujących protokoły wzbudzania stresu
  Stres jest jedną z głównych przyczyn problemów ze zdrowiem psychofizycznym i prowadzi do spadku efektywności pracy. Odpowiednie metody diagnozowania poziomu stresu pozwalają na rzetelną weryfikację efektywności interwencji mających na celu jego redukcję, a także ocenę różnic indywidualnych w reaktywności na stres. Celem pracy było przeprowadzenie przeglądu dostępnych badań, w których wykorzystano najczęściej stosowane protokoły wzbudzania stresu w warunkach laboratoryjnych i dokonano pomiarów stresu za pomocą parametrów fizjologicznych. Do przeglądu włączono badania wykorzystujące protokoły: MIST, MA, TSST, test Stroopa i PASAT, oraz uwzględniające pomiar aktywności mózgu i serca, stężenia kortyzolu oraz napięcia mięśniowego. Do analiz włączono prace dostępne w bazie PubMed i opublikowane w latach 2015–2021, w których badania przeprowadzono z udziałem zdrowych osób dorosłych. Analiza dostępnych badań ujawniła, że procedury wywołują zmiany aktywności autonomicznego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego i mózgu. Ponadto TSST jest protokołem wykorzystywanym najczęściej do oceny poziomu stresu, różnic reaktywności na wzbudzony stres w zależności od różnic między osobami w poziomie natężenia cech osobowości bądź porównania konkretnych grup osób. W pomiarach wzbudzonego stresu zazwyczaj wykorzystuje się analizę stężenia kortyzolu w odpowiedzi na stres i zmiany w aktywności serca. Powszechnie stosowaną metodą w badaniach neuroobrazowych jest zadanie MIST. Analiza wyników badań ujawniła, że protokoły, oprócz wzbudzania typowej reakcji fizjologicznej, w przypadku niektórych osób łączą się z osłabieniem reakcji fizjologicznych na stres.

Medycyna Pracy - cały wykaz