Medycyna Pracy 2022/05

 • Stosowanie masek ochronnych a poziom wysycenia krwi tętniczej tlenem w spoczynku i po wysiłku
  Badania grypy i ludzkich koronawirusów dostarczają dowodów na to, że stosowanie maski medycznej może zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakaźnych kropelek z zakażonej osoby na inną osobę. Po globalnym zagrożeniu zdrowia publicznego koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 zmieniała się częstotliwość noszenia maseczki. W związku z tym podjęto badania mające na celu ocenę, czy stosowanie masek ochronnych wpływa na poziom nasycenia tlenem w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego.
 • Wiedza o COVID-19 i sposobach jego zapobiegania wśród studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Celem pracy była ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) na temat COVID-19, dróg przenoszenia i działań zapobiegawczych.
 • Monitorowanie zanieczyszczenia powierzchni trzydziestu leków przeciwnowotworowych: nowa propozycja poziomów ekspozycji powierzchniowej (SEL)
  Chemioterapeutyki są szeroko stosowane w leczeniu raka, ale ich aktywne związki stanowią zagrożenie dla pracowników, którzy mogliby być na nie narażeni. Jednak nie są one jeszcze ujęte w dyrektywie CE nr 1272/2008, a European Biosafety Network zaleciła jedynie wartość graniczną 100 pg/cm2 dla zanieczyszczenia powierzchni. Dlatego tak ważna jest ocena zanieczyszczeń powierzchni w środowiskach opieki zdrowotnej.
 • Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą wśród specjalistów technologii informatycznych w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej
  Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania częstości występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą wśród specjalistów ds. technologii informatycznych (IT) w Arabii Saudyjskiej, związanych z nimi czynników ryzyka, ich konsekwencji oraz zaproponowania pewnych środków zapobiegawczych.
 • Zasoby a zaangażowanie w pracę: mediacyjna rola satysfakcji potrzeb podstawowych
  We współczesnej psychologii pracy wskazuje się, że poprawa funkcjonowania pracownika i organizacji odbywa się nie tylko przez zapobieganie czynnikom szkodliwym, ale także dzięki rozwojowi pozytywnych postaw wobec pracy. W świetle modelu wymagania w pracy–zasoby można przyjąć, że zasoby są istotnym czynnikiem prowadzącym do zaangażowania w pracę. Autorzy tej koncepcji sugerują ponadto, że rolą zasobów jest również zaspokajanie potrzeb. Z kolei według teorii autodeterminacji dla rozwoju motywacji wewnętrznej, a więc także zaangażowania w pracę, kluczowe jest zaspokojenie 3 potrzeb podstawowych, tj. autonomii, kompetencji i przynależności. W artykule sformułowano zatem hipotezy, że zasoby w postaci poczucia wpływu, możliwości rozwoju i klimatu społecznego w pracy są dodatnio związane z zaangażowaniem w pracę. Satysfakcja potrzeb podstawowych, odpowiednio, autonomii, kompetencji i przynależności, stanowią natomiast mediatory tych związków.
 • Zmiany przewodnictwa nerwowo-mięśniowego pracowników w zależności od wieku
  Celem badań było określenie wpływu wieku na potencjalne zmiany czynnościowe zachodzące na drodze przekazywania impulsów nerwowych w nerwach ruchowych zaopatrujących wybrane mięśnie kończyny dolnej. Przeprowadzono pomiar parametrów przewodnictwa nerwowego w kończynie dolnej i zdolności do kontroli napięcia mięśniowego przy nacisku na pedał. 
 • Choroby zawodowe w Polsce w 2020 roku
  Celem pracy jest analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania chorób zawodowych w Polsce w 2020 r. i wskazanie możliwych kierunków rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych.

Medycyna Pracy - cały wykaz