• Zgłaszane przez siebie błędy podawania leków w praktyce klinicznej pielęgniarek: opisowe badanie korelacji
  Błędy w podawaniu leków (MAE) stanowią ogólnoświatowy problem wpływający na bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów. Dzięki wczesnej identyfikacji potencjalnych przyczyn możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa podawania leków (MA) w pielęgniarstwie klinicznym. Badanie miało na celu identyfikację potencjalnych czynników ryzyka wpływających na podawanie leków na oddziałach stacjonarnych w Czechach.
 • Ocena narażenia zawodowego na węgiel elementarny w zakładach stosujących maszyny i urządzenia z silnikami wysokoprężnymi
  W artykule przedstawiono i omówiono wyniki oznaczania węgla elementarnego (elemental carbon – EC) emitowanego w spalinach silników Diesla (SSD) do powietrza stanowisk pracy, na których były wykorzystywane maszyny i urządzenia z takimi silnikami. Narażenie zawodowe na EC jako marker SSD oceniono, obejmując pomiarami 51 naziemnych stanowisk pracy z obsługą lub konserwacją silników Diesla. Przeprowadzono również pomiary na 9 stanowiskach pracy w kopalniach niewęglowych.
 • Bateria testów Abilitest – własności psychometryczne narzędzi: badania wstępne
  Sprawność poznawcza jest kluczowa dla wielu obszarów działania człowieka. Wpływa na efektywność pracowników i bezpieczeństwo pracy. Ważnym elementem profilaktyki wypadków przy pracy jest odpowiedni dobór zawodowy, który polega na sprawdzeniu cech kandydatów na dane stanowisko pracy, i w tym celu przeprowadza się diagnozę psychologiczną. Celem badania było opracowanie narzędzi do diagnozy poznawczej, które cechują się dobrymi własnościami psychometrycznymi.
 • Technika LC-MS/MS jako metoda oznaczania izoprostanów: krótki przegląd literatury
  Izoprostany to duża grupa związków, które budową przypominają prostaglandyny. Powstają jako produkty wolnorodnikowej reakcji utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i występują powszechnie we wszystkich tkankach oraz płynach biologicznych ciała w możliwym do oznaczenia stężeniu. Od 2018 r. oznaczanie izoprostanów techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej lub gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas jest uznawane za złoty standard wśród oznaczeń markerów stresu oksydacyjnego w kontekście oksydacyjnych uszkodzeń lipidów. Publikacja jest syntetycznym przeglądem najnowszej literatury dotyczącej wykorzystania izoprostanów jako markera peroksydacji lipidów z użyciem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Przedstawiono w niej wyniki badań wykorzystujące oznaczanie izoprostanów w pracy klinicystów i wskazano potencjał zastosowania tych oznaczeń do monitoringu osób pracujących w narażeniu na szkodliwe substancje oraz ich przydatność w badaniach dotyczących stylu życia.
 • Interakcje gen-zawód: przegląd literatury na temat raka pęcherza i prostaty
  Rak pęcherza moczowego (BCa) i rak gruczołu krokowego (PCa) to nowotwory układu moczowo-płciowego, które stanowią istotny problem zdrowotny u mężczyzn iw których istotną rolę odgrywają czynniki środowiskowe. Zrozumienie genetycznej podatności na BCa lub PCa oraz narażenia zawodowego ma zasadnicze znaczenie dla poprawy profilaktyki raka i wczesnego wykrywania. Celem tego artykułu przeglądowego było odniesienie się do dowodów naukowych dotyczących genetycznych czynników ryzyka i narażenia zawodowego związanych z występowaniem BCa i PCa. Autorzy zidentyfikowali odpowiednie artykuły oryginalne, które ukazały się w latach 1994-2023. Zastosowano warianty wyszukiwanych haseł: „gen” i „zawodowy” w połączeniu z jednym z następujących terminów: „rak pęcherza moczowego” lub „rak prostaty”. cel wyszukiwania. Autorzy znaleźli 342 publikacje, z których 50 badań populacyjnych spełniło ich wymagania dotyczące interakcji gen-okupacja. W sumie 34 pełnotekstowe manuskrypty dotyczyły BCa i 16 nt. PCa. Badania te dotyczą genów zaangażowanych w procesy detoksykacji ksenobiotyków (S-transferaza glutationowa, N-acetylotransferaza, cytochrom P450, UDP-glukuronylotransferaza), stres oksydacyjny (peroksydaza glutationowa 1, dysmutaza ponadtlenkowa manganu, katalaza), zmieniające zdolność naprawy DNA ( Naprawa rentgenowska z komplementacją krzyżową 1, naprawa przez wycięcie zasad, naprawa przez wycięcie nukleotydów), supresja nowotworu (gen TP53) i szlak witaminy D (gen receptora witaminy D). Rola czynników genetycznych w narażeniu zawodowym nie została ostatecznie ustalona, ale wydaje się, że istnieje możliwość zaangażowania genetycznego. Określenie genów reagujących na środowisko dostarcza ważnych implikacji mechanistycznych dla etiologii nowotworów zawodowych i cennego wkładu w limity narażenia zawodowego ustalone przez uwzględnienie podatności genetycznej. Potrzebne są dalsze badania genetyczne, aby potwierdzić te odkrycia i ocenić ich znaczenie w miejscu pracy.
 • Zdarzenia masowe w ciągu dziesięciu lat świadczenia telemedycznej pomocy morskiej w Gdyni
  Zdarzenia masowe (MCI) to jedna z najtrudniejszych sytuacji w medycynie ratunkowej. Ze względu na specyficzne warunki, MCI występujące na morzu są zwykle znacznie bardziej wymagające niż te, które mają miejsce na lądzie. W niniejszym artykule autorzy pragną opisać zdarzenia MCI, które miały miejsce w ciągu prawie 10 lat funkcjonowania Polskiej Telemedycznej Służby Morskiej Pomocy (TMAS). Pierwszy incydent dotyczył grupy migrantów pływających na tratwie po Zatoce Meksykańskiej. Przyczyną drugiego zdarzenia było ostre zatrucie fosforoorganiczne wśród załogi statku handlowego. Trzeci incydent został wywołany chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19). Należy podkreślić, że system segregacji może pomóc w prawidłowym zarządzaniu MCI. Współpraca służb medycznych, takich jak TMAS, miejscowe zespoły ratownictwa medycznego, poszukiwawczo-ratownicze (SAR) oraz wojska wydaje się być kluczowa w zarządzaniu MCI występującym na morzu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy rozważyć zmianę kursu i skierowanie się do najbliższego portu lub natychmiastową ewakuację. Autorzy uważają, że analiza tych incydentów może pomóc personelowi TMAS na całym świecie w obsłudze MCI w przyszłości.

Medycyna Pracy - cały wykaz