Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/07

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie zmiany w pracowniczych programach emerytalnych obowiązują od 7 czerwca 2018 r.
  • Upały w pracy – jakie obowiązki ma pracodawca
  • Od 27 czerwca 2018 r. obowiązują nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym
  • Rolnik zatrudniający pomocnika przy zbiorach może skorzystać ze wzoru umowy udostępnionego przez KRUS
  • Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie elektronicznie
  • Jakie zmiany wprowadzono dla zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci
  • Co zmieniło się w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych
 • O to pytają kadrowi
  • Czy do wypłaty odprawy emerytalnej konieczne jest dostarczenie przez pracownika decyzji przyznającej mu emeryturę
  • Czy w świadectwie pracy wykazuje się krótkie okresy urlopów bezpłatnych
  • Czy pracodawca sporządza harmonogramy czasu pracy dla pracowników, którzy mają w umowach zapisy o rozkładzie czasu pracy
 • Aktualności
  • Uregulowanie w rozporządzeniu informacji o bezrobotnych, zbieranych w trakcie profilowania – niezgodne z konstytucją
  • Nowe obowiązki pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne
  • Zmiany we wpłatach na PFRON oraz ułatwienia dla pracowników-rodziców osób niepełnosprawnych
  • Wyższa kwota bazowa stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SOP
  • Wysokość opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego
  • Nowe stanowiska w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
  • Ocena pracy nauczycieli
  • Druki ZUS ZLA ważne do 30 listopada 2018 r.
  • Wymóg niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
  • Zmiany w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • Temat numeru
  • Jakie zmiany dla pracodawców wprowadza nowa ustawa o ochronie danych osobowych
 • Prawo pracy
  • Czy 60-minutowa przerwa niewliczana do czasu pracy musi być planowana w grafikach czasu pracy
  • Jakie skutki powoduje przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
  • Czy pracownikowi przywróconemu do pracy trzeba wystawić nową umowę o pracę
 • Wynagrodzenia
  • Czy honoraria autorskie należy wliczać do wynagrodzenia urlopowego – stanowisko MRPiPS
  • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z zaświadczenia o zarobkach
  • Czy odprawa emerytalna przysługuje po zakończeniu umowy terminowej, a przed nabyciem prawa do emerytury
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Ulga na start i inne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczące przedsiębiorców
  • Z jaką datą zgłosić do ubezpieczeń zleceniobiorcę – tegorocznego absolwenta
  • Kiedy należy złożyć formularz ZUS KOA
 • Zasiłki
  • Czy rozwiązanie jednej z dwóch umów o pracę uprawnia pracownika do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
  • Jak wypłacać świadczenia chorobowe pracownikowi, który ukończył 50 lat
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
  • Czy nowy płatnik jest uprawniony do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za część urlopu rodzicielskiego
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracownik ochrony ma prawo legitymować osoby przebywające na terenach istotnych dla bezpieczeństwa publicznego
 • Bhp w firmie
  • Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz