• O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie dane znajdują się w informacji o stanie konta ubezpieczonego przesyłanej przez ZUS
  • Od 19 lipca 2018 r. nowa grupa podatników uzyskała prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów
  • Od 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków
  • Jakie uproszczenia wprowadzono w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemca
  • Co zmieni się w zatrudnianiu pracowników młodocianych od 1 września 2018 r.
  • Do 31 sierpnia 2018 r. należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie UE i EFTA
 • O to pytają kadrowi
  • Jaki staż pracy bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości odprawy pośmiertnej
  • Jak ojciec dziecka może skorzystać z części urlopu rodzicielskiego, który został udzielony matce w pełnym wymiarze
  • Kiedy pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika, który z własnej winy utracił uprawnienia do wykonywania zawodu
 • Aktualności
  • Wysokość równoważnika pieniężnego dla funkcjonariuszy SOP za brak lokalu mieszkalnego
  • Nowe wzory wniosków Wn-U-G i Wn-U-A o wypłatę refundacji składek ZUS
  • Zmiana upoważnienia do ustalania i wypłacania uposażeń sędziów w stanie spoczynku
  • Zmiany w organizacji pracy niektórych sądów rozpatrujących sprawy w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • Większe ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców
  • Nieuwzględnienie psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wśród uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego – zgodne z konstytucją
  • Nowe zasady wypłaty dodatku kontrolerskiego dla pracowników KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Zmiany w prawie oświatowym dotyczące wyłaniania kandydatów na funkcje kierownicze w szkole
  • Więcej twórców uprawnionych do 50% kosztów autorskich
  • Zmiany wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Temat numeru
  • Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 • Prawo pracy
  • Jak rozwiązać umowę o pracę przed przystąpieniem pracownika do pracy
  • Czy trzeba zmienić wydane świadectwo pracy, gdy pracownik domaga się podania w nim dodatkowych informacji
  • Jak stosować nowe, elastyczne formy świadczenia pracy do rodziców niepełnosprawnych dzieci
  • Czy pracownik przed ukaraniem karą porządkową musi złożyć wyjaśnienia na piśmie
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma prawo do dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok
  • Jak prowadzić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpowiedzi na pytania z praktyki
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, jeżeli pracownik otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy i godziny nadliczbowe
  • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe z godzin ponadwymiarowych nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jakie są nowe zasady wydawania przez ZUS zaświadczeń A1 dla zatrudnianych cudzoziemców z Ukrainy
  • Kiedy umowa o praktykę absolwencką nie podlega składkom ZUS
  • Jak rozliczyć składki ZUS w przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego przez niezdolność do pracy spowodowaną chorobą
  • Czy zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP przysługuje za zleceniobiorcę po zasiłku macierzyńskim
 • Zasiłki
  • Czy w zaświadczeniu ZUS Z-3 należy wykazać składnik wypłacany w pełnej wysokości mimo absencji chorobowej
  • Kiedy płatnik może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia chorobowego i zasiłku
  • Czy pracownica ma prawo do świadczeń chorobowych w przerwie w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego z powodu hospitalizacji dziecka
  • Czy wynagrodzenie za przestój wliczyć do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca ma prawo pozyskiwać od członków załogi samolotu lub śmigłowca informacje o ich masie ciała
 • Bhp w firmie
  • Czy trzeba skierować na okresowe badania lekarskie pracownika, który został zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Spis treści dodatku: Temat na życzenie

  • Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych po zmianach przepisów

Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego

  • Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment