Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/23

 • O tym musisz wiedzieć
  • Nowe zasady składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z FGŚP
  • Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ustalania wpłat na PFRON w żłobkach
  • Nowe druki ZUS w sprawach zasiłkowych
  • Jakie zmiany będą obowiązywać w rozliczeniach podatkowych z pracownikami od 1 stycznia 2018 r.
 • Aktualności
  • Podwyżka wynagrodzeń lekarzy rezydentów
  • Wyższe dodatki specjalne dla niektórych żołnierzy zawodowych
  • Nowe wzory wniosków o wypłatę pracownikowi lub pracodawcy zaliczki z FGŚP na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
  • Szczegółowe rodzaje dokumentów uprawniających do wypłaty świadczeń z FGŚP
  • Zmiany w zakresie przyznawania dodatkowych świadczeń kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
  • Zmiany we wzorach deklaracji DEK-I-b i DEK-Z
  • Zmiany we wzorach informacji INF-1, INF-Z i INF-2
 • Temat numeru
  • Jak wysyłać pracowników w podróż służbową i jak ją rozliczać - odpowiedzi na pytania Czytelników
 • Prawo pracy
  • Co się dzieje z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w przypadku zakończenia umowy na czas określony
  • Kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracownica korzysta ze zwolnień lekarskich na siebie i na dziecko
  • Czy indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jakie koszty powinien zwrócić pracodawca pracownikowi w przypadku przesunięcia urlopu
  • Czy osobę otrzymującą minimalne wynagrodzenie z innego tytułu obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej
  • Czy pracodawca ponosi koszty dodatkowej opinii lekarskiej wydanej w związku z wypadkiem pracownika
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czy w trakcie łączenia przez pracownika pracy z urlopem rodzicielskim można korzystać ze zwolnienia ze składek na FP i FGŚP
  • Kto zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej
  • Jakie obowiązki wobec ZUS ma przedsiębiorca, który dodatkowo rozpoczyna pracę na etacie
 • Zasiłki
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla nowego pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym i wynagradzanego stawką godzinową
  • Czy w każdej sytuacji ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli matka dziecka przebywa w szpitalu
  • Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 • O to pytają kadrowi
  • Jak traktować dyżur pracownika pod telefonem
  • Czy dzień wolny za święto może zostać wyznaczony jeszcze przed tym świętem
  • Jak powinien wyglądać duplikat świadectwa pracy wystawiany przez firmę, która przejęła poprzedniego pracodawcę
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Trzynastki za 2017 r. - kto nabywa do nich prawo i na jakich warunkach
  • Jakie odprawy przysługują nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela