Monitor Prawa Pracy 2014/05

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiany w przepisach
  • Dwutygodniowy okres wypowiedzenia przy umowie na czas określony
  • Dodatek za godziny nadliczbowe przy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy
 • Artykuły
  • Urlop macierzyński
  • Krąg osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji w ramach akcjonariatu pracowniczego powiązanego z prywatyzacją
  • Zewidencjonowanie składek na ubezpieczenie społeczne przez ZUS
  • Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej a uchylenie obowiązku ubezpieczenia
  • Ochrona uprawnień pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym
  • Wymagania właściwie sporządzonego uzasadnienia wyroku
  • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • Stosunek prawny łączący spółkę z o.o. z członkiem zarządu
  • Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia pracownika przez ZUS
  • Układ zbiorowy pracy jako źródło dyferencjacji warunków zatrudnienia
  • Jak przywrócić młodych obywateli Unii Europejskiej na rynek pracy? Kilka uwag o inicjatywach Komisji Europejskiej oraz europejskich partnerów społecznych
  • Strajk i inne akcje protestacyjne w praktyce przedsiębiorstw