Monitor Prawa Pracy 2014/06

 • Aktualności
  • Choroby zawodowe
  • Wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia na żądanie pracownika
  • Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Przejście pracownika z urzędu miast do gminnej spółki komunalnej na podstawie porozumienia a ciągłość zatrudnienia
  • O modyfikacji długości okresu wypowiedzenia i zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Analiza pojęcia osoby zajmującej stanowisko kierownicze w sektorze bankowym w świetle norm prawa pracy
  • Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy
  • Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia a zawarcie porozumienia stron
  • Dopuszczalność dokonania oceny przez sąd, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy
  • Bezwzględna nieważność umowy
  • Właściwość sądu pracy do rozpoznania sprawy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej
  • Przestępstwo niewykonania orzeczenia zobowiązującego do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy