Monitor Prawa Pracy 2014/07

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków a wysokość wynagrodzenia
  • Długoletnie umowy na czas określony
  • Prawo do nagrody a niepodejmowanie działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia
  • Informacja o liczbie członków organizacji związkowej
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Propozycja zawarcia porozumienia pogarszającego warunki płacowe pracownika a groźba bezprawna
  • O możliwości stosowania regulacji Kodeksu pracy dotyczących szczególnej ochrony trwałości zatrudnienia w pracowniczych stosunkach służbowych
  • Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej - uwagi de lege ferenda
  • Dopuszczalność rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • "Modyfikacja" norm prawnych na korzyść pracowników przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
  • Umowa o pracę nakładczą
  • Wykładnia prawa Unii Europejskiej
  • Odpowiedzialność za zaległości składkowe likwidatora spółdzielni
  • Likwidacja stanowiska pracy w związku z pomniejszaniem kosztów działania zakładu pracy
  • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
  • Ocena skuteczności nakazu płatniczego państwowego inspektora pracy
  • Recenzja książki: K.W.Baran "System prawa pracy" Tom V, Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2014