Monitor Prawa Pracy 2015/02

 • Aktualności
  • Zmiany w Kodeksie pracy w 2015 r. - umowy terminowe
  • Wydanie nakazu zapłaty wynagrodzenia przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy
  • Obowiązek pracodawcy zapewnienia kierowcy bezpłatnego noclegu
  • Wypowiedzenie umowy a niezdolność do pracy
  • Zgoda na założenie działalności gospodarczej a ustalenie stosunku pracy
  • Zmiany w przepisach
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Zasada kontradyktoryjności w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Uwzględnienie okresów ubezpieczenia w innym państwie
  • Rażące naruszenie obowiązków przez aplikanta
  • Weryfikacja wysokości przyznawanej pracownikowi premii w postępowaniu przed sądem pracy
  • Praca w szczególnych warunkach
  • Przejście zakładu pracy a sukcesja uniwersalna w świetle przepisów o pracowniczych programach emerytalnych
  • Dyskryminacja ze względu na otyłość
  • Problem dopuszczalności stosowania warunku na tle nagrody pracowniczej z art. 105 KP
  • Differentia specifica "podporządkowania" właściwego dla stosunku pracy a umów cywilnoprawnych
  • Granice obowiązków stron stosunku pracy w zakresie badań profilaktycznych