Monitor Prawa Pracy 2015/05

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Skuteczne doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy
  • Brak informacji od uprawnionego organu a szczególna ochrona zatrudnienia
  • Opublikowano wzory orzeczeń lekarskich dla pracowników
 • Artykuły
  • Nagroda udzielana pracownikowi na podstawie art. 105 KP a wynagrodzenie za pracę
  • Zbieg przyczyn ustania stosunku pracy
  • Discrimination at work in Italian and German law: the legal standing of representative entities to sue
  • Nawiązanie stosunku pracy w sposób dorozumiany
  • Ubezpieczenie społeczne sędziego sądu powszechnego z tytułu zawartej umowy zlecenia
  • Powództwo o ustalenie
  • Stosunek pracy a członkostwo w zarządzie spółki z o.o.
  • Pracodawca w rozumieniu art. 3 KP
  • Karnoprawne skutki utrudniania wykonywania czynności kontrolnych inspekcji pracy - wybrane zagadnienia
  • Pracownik
  • Głos o edukacji ubezpieczenia społecznego