Monitor Prawa Pracy 2015/07

 • Aktualności
  • Czterdzieści lat Kodeksu pracy - sprawozdanie z Piątego Seminarium szubertowskiego
  • Właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy a zawarcie umowy prorogacyjnej przez strony umowy o pracę
  • Wynagrodzenie minimalne w 2016 r.
  • Zleceniobiorcy będą mogli należeć do związków zawodowych
  • Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
  • Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Stosowanie arat. 251 KP do umów o pracę zawieranych z osobami bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych
  • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a przejście zakładu pracy
  • O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania - krytycznie. Część II
  • Związanie sądu wykładnią Sądu Najwyższego
  • Definicja pracownika według prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
  • Podjęcie działalności konkurencyjnej przez pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
  • Prawo do premii przy braku regulaminu premiowania u pracodawcy
  • Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i skutki jego naruszenia
  • Recenzja: K.Stefański, Czas pracy Z.Góral, Biblioteka Prawa Pracy, Warszawa 2013
  • Delegowanie pracowników