Monitor Prawa Pracy 2015/08

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Skutki umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
  • Słabe wyniki pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
  • Żądanie premii a społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Wpływ umownego przedłużenia okresu wypowiedzenia na wysokość dochodzonego odszkodowania
  • Wybrane problemy na tle stosowania przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
  • Tworzenie modelu idealnego kandydata do pracy a naruszenie zakazu dyskryminacji
  • Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów
  • Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego
  • Chwila powstania i ustania obowiązku ubezpieczenia społecznego
  • Obowiązek pracodawcy wprowadzenia usprawnień dla niepełnosprawnego pracownika
  • Rozstrzygnięcie o istnieniu stosunku ubezpieczenia społecznego i wysokości należnych składek
  • Uzasadnione podstawy skargi kasacyjnej
  • Zakres pojęcia "pracownik"
  • Tytuł do ubezpieczeń dla członka zarządu spółki kapitałowej