Monitor Prawa Pracy 2015/09

 • Aktualności
  • Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 53 KP a decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego
  • Projekt zmian aktów prawnych
  • Zmiany w przepisach
  • Ochrona przedemerytalne w przypadku umowy na czas określony
  • Charakter zawartej umowy
  • Działalność konkurencyjna a ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
 • Artykuły
  • Faktyczne możliwości realizacji pracowniczego prawa do nieprzerwanego wypoczynku
  • Prawo do urlopu rodzicielskiego
  • Ochrona nauczyciela mianowanego przed wypowiedzeniem
  • Spełnienie przesłanek do nabycia prawa do renty
  • Analiza problemu molestowania seksualnego w miejscu pracy
  • Niezgodne z przepisami uzasadnienie wyroku jako podstawa skargi kasacyjnej
  • Prawo kierowcy do ryczałtu na nocleg
  • Kontrola osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia a podporządkowanie pracownicze
  • Pracowniczy program emerytalny w przypadku przejścia zakładu pracy
  • Prawo do wolności zrzeszania się i uprawnień pokrewnych