Monitor Prawa Pracy 2015/11

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Urlopy szkoleniowe - podjęcie aplikacji bez zgody pracodawcy, skutki wyrażenia zgody na dokształcanie, konsekwencje nieudzielenia urlopu szkoleniowego.
  • Nieprzekazanie kwartalnej informacji o liczbie członków a szczególna ochrona zatrudnienia działaczy związkowych.
  • Stosowanie procedury zwolnień grupowych do wypowiedzeń zmieniających
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Problem kwalifikacji prawnej pracy wykonywanej po upływie terminu określonego w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  • W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia oraz uchylenia regulaminu wynagradzania
  • Europejskie układy ramowe - niedoceniana przez związki zawodowe szansa na wymknięcie się z pułapki globalizacji
  • Trzecia umowa na czas określony
  • Wynagrodzenie radcy prawnego
  • Roszczenia pracownika w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę
  • Brak uprawnień SN do dokonywania ustaleń faktycznych
  • Nabycie akcji prywatyzowanej spółki przez pracowników
  • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w związku z zaprzestaniem przez pracodawcę wypłaty wynagrodzenia
  • Obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych
  • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą chronioną
  • Czas pracy
  • Ubezpieczenie pracownika na życie a odprawa pośmiertna