Monitor Prawa Pracy 2016/05

  • Z sali sądowej
  • W orzecznictwie sądów
  • Konferencja naukowa pt. Pracodawca w przededniu reformy ochrony danych osobowych z bagażem dotychczasowych ciężarów i wątpliwości
  • Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? - część 2
  • Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę - o potrzebie zmiany regulacji
  • Prawo ojca dziecka niebędącego pracownikiem do realizacji uprawnień rodzicielskich związanych z urlopem macierzyńskim
  • Odpowiedzialność płatnika składek za nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczeń społecznych
  • Przegląd czasopism
 • Prawo pracy
  • Wybór pracownika do zarządu zakładowej organizacji związkowej, wyrok z 20.1.2016 r., II PK 309/14
  • Dowód z opinii biegłego, wyrok z 20.1.2016 r., I PK 196/15
  • Dostęp do informacji publicznej, wyrok z 8.12.2015 r., II PO 1/15
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Uchybienie terminu wskutek zdarzenia losowego, wyrok z 3.2.2016 r., II UK 176/14
 • Tabela tez
  • Prawo pracy - OSNP Nr 3/2016
  • Ubezpieczenia społeczne - OSNP Nr 3/2016
 • Glosa
  • Przeszkody uniemożliwiające wykonywanie pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, wyrok z 7.1.2014 r., I PK 150/13
  • Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek, wyrok z 19.4.2016 r., C-441/14