Monitor Prawa Pracy 2018/09

 • Aktualności
  • Udział w szkoleniu przez związkowca a czynność doraźna
  • Korzystanie ze służbowego komputera w czasie pracy w celach prywatnych przyczyną do dyscyplinarki
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, który zawarł z tą spółką umowę o zarządzanie
 • Artykuły
  • Odprawa wypłacana pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę na czas określony
  • Normatywna konstrukcja mobbingu
  • Odpowiedzialność karna za uporczywe lub złośliwe powierzanie pracy w handlu lub czynności związane z handlem
  • Reforma pracy tymczasowej w Niemczech – lex mala?
  • Problemy z ustaleniem i realizacją prawa do premii
  • Wykonywanie przez pracownika pracy w okresie niezdolności do pracy
  • Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników
  • Odpowiedzialność pracodawcy za zaniechanie opłacania za ubezpieczonego pracownika składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze z tytułu ryzyka śmierci
  • „Dziki strajk”

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz