Monitor Prawa Pracy 2018/10

 

 • Aktualności
  • Zmiana w składzie osobowym organu zarządzającego pracodawcy a bieg terminu rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
  • Wynagrodzenie za nadgodziny przysługuje tylko za pracę rzeczywiście wykonaną
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Pojęcie pracy o jednakowej wartości
 • Artykuły
  • Współpraca krajowa i zagraniczna jako niezbędny komponent współczesnych badań naukowych na przykładzie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego
  • Ustawa o zwolnieniach grupowych a wypowiedzenie warunków pracy i płacy w świetle orzecznictwa TS
  • Pracownicze prawo do wizerunku jako przedmiot ochrony prawnej
  • Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody na osobie
  • Dwuinstancyjne postępowanie sądowe z odwołania funkcjonariusza Służby Więziennej od ukarania dyscyplinarnego
  • Uposażenie rodzinne dla członka rodziny zmarłego sędziego
  • Uprawnienie do przeliczenia emerytury
  • Ustalenie wysokości emerytury wypłacanej na podstawie przepisów prawa polskiego
  • Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę
  • Odmowa przyznania emerytury
  • Problemy z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz