Monitor Prawa Pracy 2018/12

 

 • Aktualności
  • Praca na zwolnieniu lekarskim podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Płace na antypodach
  • Regulamin wynagradzania – charakter, wykładnia treści, wejście w życie i warunki dopuszczalności uchylenia
 • Artykuły
  • Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO
  • Domniemanie istnienia stosunku pracy a uprzywilejowanie nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców w świetle konstytucyjnej zasady równości i zakazu dyskryminacji w prawie pracy
  • Charakter prawny i zasady ustalania wynagrodzenia za wynalazek pracowniczy
  • Odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Ujawnienie tajemnicy zawodowej przez pracownika jako podstawa zwolnienia dyscyplinarnego
  • Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę w okresie pozostawania w stosunku pracy
  • Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz