Monitor Prawa Pracy 2020/01

 • Aktualności
  • Godziny nadliczbowe w zadaniowym systemie czasu pracy
  • Wypłata przez pracodawcę wynagrodzenia w pełnej wysokości za osobiste świadczenie
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
 • Artykuły
  • Prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczyciela w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia
  • Niedozwolona dyskryminacja płacowa ze względu na przekonania polityczne
  • OFE, PPK, IKE (+) – zmiany w systemie emerytalnym 2019-2021. Analiza prawno-ekonomiczna. Część II: Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Regulacja antydyskryminacyjna i antymobbingowa po nowelizacji Kodeksu pracy
  • Problem „profilowania bezrobotnych” w orzecznictwie sądów administracyjnych
  • Kryteria doboru pracowników do zwolnienia przy zmniejszeniu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Wykonywanie pracy zarobkowej w trakcie pobierania zasiłku chorobowego
  • Automatyczne ustanie stosunku pracy
  • Rozkład czasu pracy
  • Zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć w wybranych orzeczeniach TSUE – część 1

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz