Monitor Prawa Pracy 2020/08

 • Aktualności
  • Zmowa stron stosunku pracy o niedokumentowaniu wypłaty premii a sądowe dochodzenie roszczeń
  • Zmiany w prawie
  • Projekty ustaw
  • Świadectwo pracy – treść, moc dowodowa, dane podlegające sprostowaniu, roszczenia wobec pracodawcy
  • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Sytuacja urzędników administracji publicznej w dobie COVID-19
 • Artykuły
  • Władza publiczna „rozproszona” w prawie pracy – dylematów systemowych w prawie ciąg dalszy
  • Warunki wprowadzenia monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy
  • Kontrowersja wokół nabycia prawa do odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym w trybie zwolnień grupowych
  • Niedopuszczalne klauzule w umowach o pracę
  • Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie kryteriów wydajności, wszechstronności na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie i absencji chorobowej a zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
  • Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne lub światopoglądowe, zasada równego traktowania pracowników
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b KP. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika, który odzyskał zdrowotną zdolność do pracy w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Zasady stosowania dotychczasowej podstawy wymiaru zasiłków wobec osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz