Monitor Prawa Pracy 2020/11

 • Aktualności
  • Zmiany w prawie
  • Projekty ustaw
  • Korzystanie z urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (macierzyńskiego) a ochrona zatrudnienia
  • Skutki pominięcia formy pisemnej przy nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu umowy o pracę
 • Artykuły
  • (Nie)Równe traktowanie pracowników wysoko mobilnych
  • Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą
  • Kryterium płatnika składek w aspekcie sporu o wykładnię art. 8 ust. 2a tzw. ustawy systemowej
  • Wpływ teorii naukowych z dziedziny psychologii i psychiatrii dotyczących zjawiska mobbingu w pracy na najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych na przykładzie niedookreślonych pojęć „uporczywie”  i „długotrwale” jako elementów ustawowej definicji mobbingu
  • Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu COVID-19
  • Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska u pracodawcy, którego struktura organizacyjna zależy od podmiotu zewnętrznego
  • Dochodzenie roszczeń uzupełniających w razie niezgodnego z prawem rozwiązania terminowej umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • Pozorność umowy o pracę
  • Orzeczenie ponad żądanie, tożsamość zachodząca między treścią decyzji organu rentowego a granicami rozstrzygnięcia sądu
  • Przywileje socjalne

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz