Monitor Prawniczy 2011/09

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (458)
  • Aktualności europejskie (459)
 • Opinie
  • Licytacyjna sprzedaż lokalu w trybie art. 16 ustawy o własności lokali - de lege lata i de lege ferenda (461)
  • Dopuszczalność formalnej kontroli listy wierzytelności przez sędziego-komisarza (473)
  • Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych a akcja promocyjna w świetle ustawy o ofercie publicznej (480)
 • Orzecznictwo
  • SN 22.10.2010 - III CZP 69/10 umowy wymagające zgody zgromadzenia wspólników - użytkowanie wieczyste gruntu (488)
  • SN 19.5.2010 - I CSK 480/09 upadłość spółdzielni - obowiązek zgłoszenia wniosku (491)
  • SN 25.2.2010 - I CSK 384/09 podwyższenie kapitału zakładowego - nowe udziały (494)
  • SN 15.1.2010 - ICSK 166/09 przerwanie biegu przedawnienia roszczeń z umowy zgłoszonej przez wierzyciela upadłego dłużnika (500)
 • Glosy
  • Funkcjonowanie w obrocie uchwał wspólników sprzecznych z zasadami współżycia społecznego (503)
  • Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom dłużnika (508)