Monitor Prawniczy 2012/08

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (394)
  • Aktualności europejskie (395)
   Nieuczciwe warunki umowy kredytu 
 • Opinie
  • Najnowsze zmiany w etyce adwokatów - analiza krytyczna (397)
  • Najem okazjonalny lokali - cz. II (406)
  • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności (416)
 • Orzecznictwo
  • SN 8.7.2011 - IV CSK 532/10 - zrzeczenie się własności nieruchomości - zgoda właściwego organu administracyjnego (426)
  • SN 15.6.2011 - V CSK 405/10 - spółdzielnie mieszkaniowe - zawiadomienie o obradach walnego zgromadzenia (430)
  • SN 14.4.2011 - IV CSK 460/10 - umowa o ustanowieniu rodzielności majątkowej (432)
  • SN 11.3.2011 - II CSK 385/10 - zapis na sąd polubowny (436)
 • Glosa
  • Uprawnienie pełnomocników do poświadczania dokumentów (439)
 • Praktyka
  • Problematyka kosztów w postępowaniu upadłościowym - uwagi praktyczne. Cz. II - Koszty właściwego postępowania w przedmiocie upadłości (442)