Monitor Prawniczy 2012/17

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (896)
   Umowy terminowe a tzw. ustawa antykryzysowa; Odpowiednie zastosowanie KPA w postępowaniu egzekucyjnym 
  • Aktualności europejskie (898)
   Przepisy techniczne dotyczące gier na automatach; Odpowiedzialność osoby prawnej; Powództwo o stwierdzenie naruszenia patentu europejskiego 
 • Opinie
  • Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się postępowania sądowe dotyczące masy upadłości po nowelizacji KPC - cz. I (901) W niniejszym artykule przedstawiono kluczowe podobieństwa i różnice pomiędzy regulacjami odnoszącymi się do wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowanie sądowe dotyczące masy upadłości, które obowiązują od dnia 3.5.2012 r. w związku z wejściem w życie w tym dniu ustawy z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w porównaniu z rozwiązaniami ustawowymi obowiązującymi przed tym dniem.
  • Odpowiedzialność za niewykonanie polecenia przelewu na tle ustawy o usługach płatniczych (908)
   Konsekwencje prawne złożenia polecenia przelewu; Polecenie przelewu jako oświadczenie woli; Treść i forma polecenia przelewu; Polecenie przelewu na tle instytucji przekazu; Odpowiedzialność dostawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie polecenia przelewu w świetle nowych przepisów; Problem kwalifikacji odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów realizujących przelew; Dodatkowe obowiązki dostawcy usług płatniczych 
  • Hipoteka przymusowa jako zabezpieczenie wierzytelności stwierdzonych kilkoma tytułami wykonawczymi (915)
   Zasada "jedna wierzytelność - jedna hipoteka przymusowa" 
 • Orzecznictwo
  • SN 13.1.2012 - I CSK 296/11 - prawo upadłościowe i naprawcze - odstąpienie od umowy sprzedaży budynku (921)
  • SN 26.1.2012 - III CSK 147/11 - cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym (924)
  • SN 9.12.2011 - III CSK 106/11 - prawo do grobu (926)
  • SN 24.11.2011 - I CSK 69/11 - wystawienie i realizacja recepty - sposób dawkowania leku (929)
  • SN 29.9.2011 - IV CSK 650/10 - umowa agencyjna - roszczenie wyrównawcze (934)
  • SN 25.11.2010 - I CSK 692/09 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - wysokość (937)
 • Glosa
  • Zatrudnienie pracownicze członka zarządu będącego jednym bądź "niemal jedynym" wspólnikiem spółki kapitałowej (941)
   Pojęcie "niemal jedynego wspólnika sp. z o.o"; Utożsamianie majątku spółki z majątkiem wspólnika; Możliwość pracowniczego podporządkowania członków zarządu spółce 
 • Praktyka
  • Dorozumiane przedłużenie umowy najmu (946)
   Wykładnia art. 674 KC; Stosowanie art. 674 KC w praktyce sądów polskich; Treść przedłużonej umowy najmu