Monitor Prawniczy 2012/20

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1064)
   Koszty bezzasadnej egzekucji; Wpis hipoteki - przepisy interetemporalne 
  • Aktualności europejskie (1066)
   Przesłuchanie świadka 
 • Opinie
  • Postępowanie sądu właściwego po przekazaniu mu sprawy wniesionej w elektronicznym postępowaniu upominawczym (uwagi na tle art. 50537 KPC) (1069)
  • Dziennikarz w ujęciu ustawy Prawo prasowe - problematyka terminologiczna (1079)
  • Pamięć i kult osób zmarłych jako autonomiczne dobro osobiste (1085)
 • Orzecznictwo
  • SN 8.3.2012 - III CZP 2/12 - koszty pomocy prawnej z urzędu - zaskarżeni (1091)
  • SN 15.2.2012 - I CSK 293/11 - drogi publiczne - zasiedzenie (1096)
  • SN 8.2.2012 - V CSK 91/11 - konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - odszkodowanie za odstąpienie od umowy (1099)
  • SN 14.12.2011 - I CSK 138/11 - roszczenia odszkodowawcze z tytułu nieprawidłowego zarządu nieruchomością wspólną (1103)
  • SN 6.4.2011 - I CSK 386/10 - postępowanie nakazowe na podstawie weksla - roszczenia ze stosunku podstawowego (1107)
 • Glosa
  • Podstawy wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych (1113)
 • Praktyka
  • Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości (1117)