Monitor Prawniczy 2014/05

 • Aktualności
  • Zwrot kosztów zastępstwa na rzecz pełnomocnika z urzędu za postępowanie przed sądem kasacyjnym
  • Zapis windykacyjny
  • Towar podrobiony lub piracki
  • Ogłoszenie sprawozdań finansowych
 • Artykuły
  • Niedopuszczalność ustanowienia hipoteki - udział w nieruchomości
  • Dobra osobiste osoby prawnej - wolność działalności gospodarczej
  • Radcowski (adwokacki) obowiązek informowania o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy a zasada poufności między klientem a radcą prawnym (adwokatem) w świetle EKPCz
  • Nadużycie zarzutu przedawnienia przez dłużnika czy nieuwzględnienie upływu przedawnienia ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie wierzyciela - uwagi de lege ferenda
  • Wybrane zagadnienia dotyczące informacji poufnych
  • Instytucja przedawnienia roszczenia o zaniechanie w prawie znaków towarowych
  • Tajemnica zawodów prawniczych we włoskiej regulacji. Tajemnica adwokacka
  • Przewidywalność szkody jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie Konwencji wiedeńskiej