Monitor Prawniczy 2014/15

 • Aktualności
  • Obowiązek wskazania miejsca i adresu zamieszkania pozwanego
  • Prawo do obrony
  • Umowy konsumenckie
 • Artykuły
  • Zasady funkcjonowania i odpowiedzialności (cywilnej i karnej) członka organu wykonawczego spółki kapitałowej – cz. II
  • Zarząd spółdzielczy na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Prawo autorskie – roszczenie informacyjne
  • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a wadliwe wykreślenie wpisu wieczystoksięgowego
  • Zawieszenie postępowania na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numeru PESEL pozwanego
  • Połączenie i podział gruntu przez użytkownika wieczystego
  • Zrzeczenie się użytkowania wieczystego – forma oświadczenia woli
  • Tajemnica skarbowa