Monitor Prawniczy 2014/20

 • Aktualności
  • Przekształcenie terminowej umowy o pracę w umowę zawartą na czas nieokreślony
  • Powołanie lub odwołanie notariusza - legitymacja izby notarialnej do udziału w postępowaniu
  • Dobra osobiste pasażera a zachowanie wymogów bezpieczeństwa
  • korzystanie z utworu
  • Europejski nakaz zapłaty
  • Usługi społeczeństwa informacyjnego
 • Artykuły
  • Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych
  • Prawo ochronne na znak towarowy - znak słowno-graficzny
  • Ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej
  • Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • Nieważność umowy zawartej między osobami trzecimi - interes prawny organizacji pozarządowej
  • Domaine public payant - geneza, podstawowe założenia i charakter instytucji
  • Wynagrodzenie prowizyjne pełnomocnika powoda w postępowaniu grupowym
  • Tajemnice prawnie chronione: tajemnica negocjacji
  • Odpowiedzialność spółki za działania zatrudnionych lekarzy
  • Ustalanie treści oświadczenia woli i jego wykładnia a ustalenia faktyczne i kwestie prawne