Monitor Prawniczy 2018/11

 • Aktualności
  • Określenie „wartość mienia utraconego przez przewoźnika”
  • Obowiązki dowodowe sądu apelacyjnego
  • Podatek od wynagrodzenia za wzniesione przez użytkownika wieczystego budynki
  • Ustalenie dla celów podatkowych czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą
  • Uprawnienie właściciela mieszkania do zaskarżenia projektu organizacji ruchu na ulicy, przy której znajduje się mieszkanie
  • Usługi UberPop
  • Ekstradycja
  • Wymogi dotyczące skargi składanej do przewoźnika lotniczego
  • Prawo uchodźcy do łączenia rodziny
 • Artykuły
  • Zadośćuczynienie za poważny uszczerbek na zdrowiu najbliższego członka rodziny
  • Tytuł wykonawczy w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego a opróżnienie lokalu tymczasowego
  • Elektroniczne doręczanie pism przez organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym ogólnym
  • Stosowanie tzw. metody kosztorysowej przy ustalaniu wysokości odszkodowanie z ubezpieczenia OC za szkodę na mieniu
  • Nowe rozumienie właściwości przemiennej w sprawach o roszczenia z deliktów (art. 35 KPC)
  • Czy istnieje potrzeba zrewidowania mechanizmu Europejskiego Nakazu Aresztowania? Uwagi na tle wyroku w sprawach połączonych Aranyosi i Caldararu