• Aktualności
  • Odpowiedzialność na podstawie art. 299 § 1 KSH, za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sporze z członkiem zarządu
  • Ograniczenie roli organu nadzorczego sprawującego nadzór nad działalnością stowarzyszenia
  • Nieprawidłowy podział miejsc postojowych a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
  • Tajemnica telekomunikacyjna a naruszające prawo działania w Internecie
  • Ocena legalności dowodów
  • Zbycie przez gminę nieruchomości nabytych wskutek komunalizacji lub spadkobrania
  • Opodatkowanie dostawy zabudowanych gruntów
  • Ochrona oznaczeń geograficznych
  • Nadzór nad instytucjami kredytowymi
  • Usługa powszechna i prawa użytkowników
 • Artykuły
  • Sankcja wadliwej reprezentacji osób prawnych w znowelizowanym art. 39 KC
  • Obrót nieruchomością, na której posadowiona jest część budynku w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Wykonywanie uprawnień z udziałów i akcji należących do dłużnika znajdującego się w postępowaniu sanacyjnym
  • Duchowny w procesie karnym – rozważania na kanwie zakazu dowodowego z art. 178 pkt 2 KPK
  • Skarga na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania
  • Pojęcie „zgłoszenia” do organów spółek kapitałowych na gruncie tzw. ustawy antykorupcyjnej

Monitor Prawniczy - cały wykaz