Monitor Prawniczy 2020/13

 • Aktualności
  • W postępowaniu skargowym Sąd Najwyższy bada uchybienia w postępowaniu odwoławczym
  • Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości
  • Zakres uprawnienia doradcy podatkowego do występowania w charakterze pełnomocnika przed sądami administracyjnymi
  • Rozbieżność w ocenie stanu faktycznego między dwoma organami podatkowymi jako przesłanka wznowienia postępowania
  • Kara za samowolne zajęcie pasa drogowego
  • Znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych
  • Dystrybucja bezpłatnych próbek produktów leczniczych
 • Artykuły
  • Dematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej
  • Zasada pisemności jako instrument ograniczania praw strony w postępowaniu administracyjnym
  • Wpływ czynności ugody sądowej na tok postępowania w sprawie
  • Potrącenie ustawowe przed ogłoszeniem upadłości wierzyciela pasywnego
  • Sankcje wadliwych uchwał organów samorządu komorniczego
  • Zaskarżanie uchwały zgromadzenia przez syndyka

Monitor Prawniczy - cały wykaz