Monitor Prawniczy 2020/19

 • Aktualności
  • Konsekwencje odmowy przyjęcia podwyżki przez najemcę w TBS
  • Rozpoznanie sprawy karnej przeciwko prezydentowi miasta, w którym ma siedzibę
  • Odwołanie komornika sądowego ze względu na wiek
  • Możliwość rejestracji oznaczenia stanowiącego imitację znaku czerwonego krzyża
  • Możliwość utajnienia informacji, które przesądziły o nieprzyznaniu obywatelstwa cudzoziemcowi
  • Właściwość organów podatkowych w razie zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika
  • Słup reklamowy o dużych gabarytach jako budowla
  • Nieuczciwe praktyki handlowe zagranicznych przedsiębiorstw
  • Kompensata dla ofiar przestępstw umyślnych
 • Artykuły
  • Procesowe konsekwencje zmiany przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń przeciwko konsumentom w świetle orzecznictwa
  • Prawnorzeczowe skutki zniszczenia lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności
  • Charakter prawny zaleceń pokontrolnych wydawanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • Postępowania sądowe z udziałem „Wód Polskich”
  • Powołanie sędziego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu wyższego szczebla a rozpoznanie sprawy przydzielonej w dotychczasowym miejscu służbowym
  • Niezbędność decyzji Trybunału Sprawiedliwości do wydania wyroku przez sąd odsyłający, jako przesłanka dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Monitor Prawniczy - cały wykaz