Monitor Prawniczy 2020/23

 • Aktualności
  • Nabycie obywatelstwa a transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia
  • Zaskarżenie rozstrzygnięcia o naborze na stanowisko urzędnicze
  • Nieprawomocny wyrok wstrzymuje wykonanie rozstrzygnięcia nadzorczego
  • Pokrycie kosztów zagranicznego leczenia
  • Europejski nakaz aresztowania
  • Pozwolenie na przywóz równoległy
 • Artykuły
  • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste – skutki uchybienia terminowi do wniesienia sprzeciwu
  • Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020
  • W sprawie optymalnego modelu prawa grup spółek. Uwagi krytyczne o projekcie prawa koncernowego z 20 lipca 2020 r. (część I)
  • Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19
  • Bezpieczeństwo sieci i usług w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
  • Pojęcie ryzyka w regulacji cyberbezpieczeństwa
  • Autonomizacja pojęcia przestępstwa na tle art. 442 § 2 KC
  • Wynagrodzenie agenta z tytułu interesów pośrednich – granice dyspozytywności na tle pytania prejudycjalnego w sprawie Rigall

Monitor Prawniczy - cały wykaz