Monitor Prawniczy 2021/03

 • Aktualności
  • Sytuacja zagrożenia obiektywizmu sądu a przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu
  • Skuteczne doręczenie zastępcze tylko na prawidłowy adres oskarżonego
  • Skarga na przewlekła prowadzenie postępowania przez organ
  • Egzekwowanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
  • Abuzywność klauzuli prorogacyjnej
  • Opakowanie produktów kosmetycznych
  • Ekstradycja obywatela Unii do państwa trzeciego
 • Artykuły
  • Znaczenie skuteczności praw osobistych i roszczeń wpisanych w księdze wieczystej
  • Informatyzacja sądownictwa oraz postępowania cywilnego – postulaty de lege lata i de lege ferenda
  • Opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprostowania orzeczenia
  • O skutkach niedopełnienia przez lekarza obowiązku informacyjnego względem pacjenta
  • Zapowiedź apelacji jako przesłanka zaskarżenia
  • Kasacja nadzwyczajna w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów
  • Katastrofa budowlana w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Monitor Prawniczy - cały wykaz