Monitor Prawniczy 2021/11

 • Aktualności
  • Zażalenie na odrzucenie skargi na wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej
  • Przekazanie sprawy innemu sądowi, gdy oskarżonym jest miejscowy prokurator
  • Organizacja pracy kancelarii na wypadek choroby lub kwarantanny
  • Kwarantanna zarządu spółki jako uzasadnienie przywrócenia terminu
  • Brak pełnomocnictwa a nadanie biegu skardze podpisanej przez stronę
  • Wpis części nieruchomości do rejestru zabytków
  • Gminny program opieki nad zabytkami
  • Podatkowe skutki płatności czynszu dzierżawy gotówką
  • Moment rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia konsumenta
  • Uprawnienie premiera do wyboru sędziów
  • Odszkodowanie w związku z przekierowaniem lotu
 • Artykuły
  • O praktyce stosowania przez sądy art. 673 KPC
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ukrywanie cudzych przestępstw seksualnych na podstawie ar t. 415 i 416 KC
  • Reprezentowanie inwestora przez inspektora nadzoru inwestorskiego (część 1)
  • Odpowiedzialność represyjna w nowej ustawie o komornikach sądowych – analiza krytyczna
  • Charakter zażalenia na postanowienie sądu I instancji po nowelizacji KPC
  • Wpływ odroczenia terminu spełnienia świadczenia na przedawnienie w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 11.9.2020 r.

Monitor Prawniczy - cały wykaz