Monitor Prawniczy 2021/12

 • Aktualności
  • Bezskuteczność umowy o kredyt walutowy – odrębne roszczenia o zwrot świadczeń kredytobiorcy i kredytodawcy
  • Powtórzenie zarzutów ze skargi kasacyjnej w skardze nadzwyczajnej
  • Najwyższy Sąd Administracyjny uchylił uchwały KRS
  • Zasady weryfikacji w postępowaniu sądowym podpisów elektronicznych złożonych pod rozstrzygnięciami organów
  • Konsekwencje wszczęcia prac na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Reorganizacja banku
  • Odpowiedzialność za szkody poniesione przez akcjonariuszy
  • „Wypadek” podczas lądowania
 • Artykuły
  • Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów i artystycznych wykonań na podstawie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  • Reprezentowanie inwestora przez inspektora nadzoru inwestorskiego (część II)
  • Przetwarzanie danych o karalności pracowników i kandydatów na pracowników w kontekście dostępu do informacji o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej
  • Umowa ugody jako umowa wzajemna
  • Niedopuszczalność zaskarżenia niedokonania z urzędu wpisu hipoteki przymusowej przy odłączeniu części nieruchomości i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej

Monitor Prawniczy - cały wykaz