• Aktualności
  • Odroczenie przez strony terminu spełnienia świadczenia
  • Zmiana wpisu wierzyciela bez zgody dłużnika hipotecznego
  • Pozew z brakami zwraca się pełnomocnikowi
  • Arbitraż między Polską a inwestorem z UE
  • Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia
  • Konfiskata mienia
 • Artykuły
  • (Nie)uczciwe klauzule przeliczeniowe w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej? Krytyka dotychczasowego podejścia polskiego sądownictwa powszechnego do bankowych tabel kursowych na tle orzecznictwa TSUE
  • Interes prawny w sprawie a poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
  • Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych. Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2021
  • Termin do wniesienia zażalenia w razie zwięzłego wskazania zasadniczych powodów rozstrzygnięcia
  • Przejście na następców prawnych roszczenia posiadacza o ustanowienie użytkowania wieczystego
  • Grupa kapitałowa w ujęciu przepisów szczególnych
  • Kompleksowa opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego

Monitor Prawniczy - cały wykaz