• Aktualności
  • Ustne ogłoszenie wyroku a wydanie orzeczenia
  • Wpis do rejestru zabytków a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • Udostępnienie danych osobowych użytkowników serwisów internetowych
  • Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczeń
  • Obowiązek informacyjny pośrednika
  • Prawo pasażera do odszkodowania
 • Artykuły
  • Heteroseksualność małżonków w Polsce i na świecie
  • Charakter prawny umowy kredytu oraz dopuszczalność zarzutu zatrzymania w postępowaniach frankowych w świetle dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego
  • Zażalenie na zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w razie wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę przeciwną
  • Termin na zaskarżenie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji
  • Opłaty egzekucyjne obciążające wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego ze świadczenia pieniężnego
  • Dochodzenie należności odszkodowawczych w ujęciu podmiotowym – analiza wybranych rozwiązań proceduralnych

Monitor Prawniczy - cały wykaz