• Aktualności
  • Prawo kontrahenta organu do dostępu do informacji publicznej
  • Dołączenie rodziny do małoletniego uchodźcy
  • Wykorzystywanie chronionej nazwy pochodzenia (ChNP)
  • Zakres stosowania dyrektywy 93/13
  • Warunki wykreślenia obiektu z rejestru zabytków
  • Doręczenie decyzji stronie z pominięciem pełnomocnika
  • Udostępnienie protokołów z posiedzeń zespołów KRS
  • Śmierć uczestnika a zawieszenie postępowania
 • Artykuły
  • Zawodowy pełnomocnik ustanawiany w ramach instytucji prawa pomocy
  • Kilka uwag na temat elektronicznej licytacji nieruchomości
  • Uwagi o zarachowaniu świadczenia
  • Viral marketing usług prawnych zawodowych pełnomocników
  • Elektronizacja postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy – zagadnienia wybrane (część 2)

Monitor Prawniczy - cały wykaz