Monitor Prawniczy 2017/13

 • Aktualności
  • Odszkodowanie w przypadku odwołania lotu
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Prawo pobytu
  • Cofnięcie pozwu a zwrot kosztów procesu
  • Utrata mocy nakazu zapłaty
  • Błędne określenie środka zaskarżenia
  • Termin do wniesienia roszczeń wobec lotniska w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości
  • Opodatkowanie zmiany umowy spółki
 • Artykuły
  • Granice swobody umów w odniesieniu do odsetek w transakcjach handlowych
  • Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje - nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe
  • Problem braku uzasadnienia niezaskarżalnego postanowienia o oddaleniu skargi na czynności komornika sądowego
  • Skarga na wyrok sądu odwoławczego. Czy potrzebny nowy, nadzwyczajny środek odwoławczy?
  • Niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnego na odmowę publikacji przez Prezesa RM wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  • Wykorzystanie prokury do reprezentacji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest osoba prawna nieposiadająca zarządu