• Aktualności
  • Doręczanie przez sąd pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • Odpowiedzialność byłych małżonków za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej
  • Zmiana sędziego wbrew art. 386 § 5 KPC a nieważność postępowania
  • Uzupełnienie wpisu sądowego
  • Zobowiązanie wspólnoty mieszkaniowej do remontu balkonu lub tarasu
  • Prawidłowe doręczenie korespondencji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Opóźnienia w płatnościach
  • Prawo pobytu z przyczyn medycznych
  • Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego
  • Odmowa dokonania w akcie urodzenia wzmianki o adopcji orzeczonej przez sąd innego państwa
  • Informacja publiczna dotycząca realizacji zamówienia publicznego
  • Zakres kognicji sądu administracyjnego
 • Artykuły
  • Kurator dla strony nieznanej z miejsca pobytu w osobie pracownika sądu – czy potrzebne są zmiany?
  • Przepadek pojazdu mechanicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego
  • Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku oddziaływania immisji a roszczenie negatoryjne
  • Granice swobody w decydowaniu o dopłatach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane problemy
  • Chwila dojścia do skutku odpłatnego umorzenia przymusowego i automatycznego udziałów

Monitor Prawniczy - cały wykaz