Monitor Prawniczy 2017/22

 • Aktualności
  • Stwierdzenie zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy
  • Właściwość sądu w sprawie przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla in blanco
  • Uczestnicy postępowania w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego
  • Sformułowanie pytania prawnego w sprawie sądowo-administracyjnej
  • Zapis windykacyjny
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Prawo do tłumaczenia "istotnych dokumentów"
 • Artykuły
  • Wzywanie podmiotu zagranicznego do próby ugodowej
  • Sekcja zwłok w interesie prywatnym
  • Walne zgromadzenie w spółdzielniach mieszkaniowych po 10 latach obowiązywania zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z 14.6.2007 r.
  • Problem kryminalizacji naruszenia przepisów rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych
  • Charakter prawny typowej umowy o kredyt denominowany do waluty innej niż waluta polska (cz. II)