Monitor Prawniczy 2017/23

 • Aktualności
  • Przejście roszczenia o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej na jej następcę prawnego
  • Wniesienie spóźnionego środka zaskarżenia do sądu administracyjnego a art. 112 KPA
  • Odpowiedzialność banku za malwersacje byłego pracownika
  • Przekształcenie transgraniczne spółki z o.o.
  • Jurysdykcja zamawiająca
 • Artykuły
  • Karnoprawne konsekwencje wystawienia w sposób nierzetelny faktury, rachunku lub posłużenia się takim dokumentem na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego po zmianach (uwagi krytyczne na tle nowelizacji z 1.12.2016 r.)
  • Nieautorska ochrona wyników badań, hipotez i teorii naukowych
  • O odpowiedzialności portalu informacyjnego - cz. II
  • Uwagi o przebiegu sprawy Delfi AS przeciwko Republice Estonii
  • Strona pozwana w sprawach o publikację sprostowania prasowego
  • Sprzeczność interesów pełnomocnika i mocodawcy w przypadku pełnomocnictwa do zabezpieczenia