• Aktualności
  • Wymóg złożenia podpisu pod sentencją i pod uzasadnieniem postanowienia
  • Kompetencje Prezesa UKE
  • Pominięcie przepisu ustawy uznanego przez sąd za niezgodny z Konstytucją RP
  • Opłata od pozwu w sprawie nienależytego wykonania umowy doradztwa inwestycyjnego
  • Przesłanki odmowy wydania kopii akt sprawy
  • Udostępnienie orzeczeń w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych
  • Doręczenie e-PUAP-em decyzji w formie niepodpisanego elektronicznie pliku PDF
  • Spłata cudzej hipoteki przy sprzedaży nieruchomości a pomniejszenie kwoty przychodu
  • Skuteczna ochrona sądowa
  • Spór o status nowych sędziów SN
  • Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego
 • Artykuły
  • Przedawnienie roszczeń konsumentów związanych z zamieszczeniem w zawartych z nimi umowach kredytu niedozwolonych postanowień umownych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
  • Ratio legis wdrażania w Polsce procedur poprzedzających rozprawę rozwodową
  • Ochrona wierzyciela na podstawie art. 59 KC
  • Upoważnienie wierzyciela do podjęcia czynności przed sądem w egzekucji z nieruchomości
  • Transparentność w arbitrażu inwestycyjnym a dostęp osób trzecich do informacji o rozstrzygnięciach i dokumentach
  • Interpretacja art. 15 KSH w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Monitor Prawniczy - cały wykaz