• Artykuły
    • Dokonywanie czynności procesowych przez podmioty zagraniczne inne niż osoby fizyczne w postępowaniu cywilnym przed sądem polskim
    • Jak efektywniej i szybciej rozstrzygać spory cywilne w postępowaniach odrębnych wykorzystując narzędzia informatyczne oraz sztuczną inteligencję. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
    • Opóźnianie lub niezwoływanie walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników w spółce niepublicznej i publicznej – implikacje dla obowiązanych i uprawnionych ex lege do jego zwołania
    • Przesłuchanie stron w procesie dochodzenia należności odszkodowawczych – analiza najważniejszych uprawnień stron w postępowaniu dowodowym
    • Natura zobowiązania a niedozwolone postanowienia umowne

Monitor Prawniczy - cały wykaz