Monitor Prawniczy 2023/03

 • Artykuły
  • Dokonywanie czynności procesowych przez podmioty zagraniczne inne niż osoby fizyczne w postępowaniu cywilnym przed sądem polskim
  • Jak efektywniej i szybciej rozstrzygać spory cywilne w postępowaniach odrębnych wykorzystując narzędzia informatyczne oraz sztuczną inteligencję. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
  • Opóźnianie lub niezwoływanie walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników w spółce niepublicznej i publicznej – implikacje dla obowiązanych i uprawnionych ex lege do jego zwołania
  • Przesłuchanie stron w procesie dochodzenia należności odszkodowawczych – analiza najważniejszych uprawnień stron w postępowaniu dowodowym
  • Natura zobowiązania a niedozwolone postanowienia umowne

Monitor Prawniczy - cały wykaz